ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : 50010000-3419

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนกับประชาชน ด้านความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ทั้งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมา คือ ปัญหาอาชญากรรม สาเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าวมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ลักษณะของการเกิดเหตุ บางครั้งผู้ก่อเหตุมุ่งประสงค์ต่อตัวทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ในบางครั้งก็มุ่งประสงค์ต่อทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เสียหาย สถานที่ที่มักจะเกิดเหตุ คือ พื้นที่เปลี่ยว ลับตาคน หรือในบริเวณที่มืด สลัว ไม่มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่เพียงพอ รวมถึงพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรผ่านไปมา ลักษณะปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดและแก้ปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ตลอดจนสอดรับกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งภารกิจในการตรวจตราและเฝ้าระวังดังกล่าวเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้กำหนดแผนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้น โดยการจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตราและเฝ้าระวังตามพื้นที่ดังกล่าว อันเป็นแนวทางการดำเนินการรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยลดและแก้ปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอาจจะตรวจตราได้ไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่

50010900/50010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยภายในพื้นที่เขตพระนคร ให้มีความปลอดภัย สงบ เป็นระเบียบเรียบร้อย และลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม 2 เพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ภายในพื้นที่เขตพระนคร 3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภายในพื้นที่เขตพระนคร

เป้าหมายของโครงการ

1 เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยภายในพื้นที่เขตพระนคร อย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน 2 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน 3 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภายในพื้นที่เขตพระนคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน วันละ 2 ครั้ง หากพบเหตุให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน วันละ 2 ครั้ง หากพบเหตุให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-29)

80.00

29/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน วันละ 2 ครั้ง หากพบเหตุให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน วันละ 2 ครั้ง หากพบเหตุให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน วันละ 2 ครั้ง หากพบเหตุให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน วันละ 2 ครั้ง หากพบเหตุให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน วันละ 2 ครั้ง หากพบเหตุให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไมไ่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-31)

30.00

31/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน วันละ 2 ครั้ง หากพบเหตุให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน วันละ 2 ครั้ง หากพบเหตุให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขตพระนคร 16 จุด วันละ 2 ครั้ง ตามแผนฯ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการตรวจ โดยกำหนดรายละเอียดของการตรวจ วันเวลา จำนวนครั้งที่ตรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3419

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3419

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0778

ตัวชี้วัด : 7. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **