ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50010000-3415

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ อากาศอีกทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการลดและแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ก่อนนำทิ้ง ประกอบด้วยขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย โดยเฉพาะขยะอันตรายจากครัวเรือนที่พบมาก ได้แก่ หลอดฟูลออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ยารักษาโรค เครื่องสำอางที่หมดอายุ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ หากมีการทิ้งรวมกันกับขยะทั่วไปถึงแม้ว่าขยะอันตรายจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 – 5 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษภัยต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ เนื่องจากขยะอันตรายมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสารตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม แมงกานีส ฯลฯ ซึ่งหากมิได้จำกัดอย่างถูกสุขลักษณะพิษของโลหะหนักในขยะอันตรายจะถูกสะสมอยู่ในดิน แหล่งน้ำ ผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน และย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ หากได้รับสารพิษโดยตรงหรือทางอ้อมและสะสมในร่างกายจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้ ขยะอันตรายจึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สำนักงานเขตพระนครได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะอันตราย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะของประชาชน 2. เพื่อให้การจัดเก็บ รวบรวมและการกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 3. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม 4. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาขยะอันตราย 5. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บขยะอันตรายตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-07)

90.00

07/09/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.20 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-11)

80.00

เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-08)

70.00

08/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-09)

60.00

09/06/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-06)

55.00

06/05/2564 : ในเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.26 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-10)

50.00

10/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.25 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-15)

35.00

15/03/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-10)

30.00

10/02/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 0.51 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-12)

25.00

12/01/2564 : ในเดือนธันวาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 0.55 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-14)

15.00

14/12/2563 : ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 2.18 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-13)

10.00

13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมาย
:12%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:12%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำตารางดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย
:12%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือประกาศขอความร่วมมือ
:12%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดรถบริการจัดเก็บและนำทิ้งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปข้อมูลรายงานประจำเดือน
:12%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0777

ตัวชี้วัด : 6. ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.87

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.36

100 / 100
2
2.24

0 / 0
3
2.87

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **