ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50010000-3407

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (โทร. 6566)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑0.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่นั้นด้วย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม การดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อม ปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตพระนครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในพื้นที่เขตพระนคร 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่ ให้กับนักสูบหน้าเดิมเข้าสู่กระบวนการ ลด ละ เลิก และเพื่อป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 100 คน 3.2 เด็กและเยาชนในสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-01)

100.00

01/09/2564 : รายงาน และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-27)

90.00

27/07/2564 : จัดสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : จัดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : จัดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-28)

50.00

28/04/2564 : จัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-26)

45.00

26/03/2564 : จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : จัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : ประสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : ประสานสถานประกอบการและสถานศึกษาในพื้นที่เขตเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ.
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานสถานประกอบการและสถานศึกษาในพื้นที่เขตเข้าร่วมกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมให้ความรู้
:45%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3407

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3407

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0780

ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **