ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร : 24000000-3102

สํานักพัฒนาสังคม : (2566)

2

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 2

กองส่งเสริมอาชีพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมอบให้สำนักพัฒนาสังคมดำเนินโครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานครเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และอาหารอร่อยชวนชิม ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนมากมีแหล่งผลิตอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยได้ดำเนินการจัดตลาดกลางกรุงฯ และตลาดชานกรุงฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่าประชาชนผู้ชมงานได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาประหยัด ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และถึงมือผู้บริโภคโดยตรง สำนักพัฒนาสังคมพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) อย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคม ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ประสานการจัดหาแหล่งเงินทุนดำเนินการและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ฯลฯ จึงได้จัดทำโครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานครขึ้น

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2022-11-11)

2.00

11/11/2565 : จัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ / จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดโครงการ TOR
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประกาศ หาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวดพร้อมทำสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ส่งมอบงาน / ประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3102

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3102

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **