ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม : 24000000-2910

สํานักพัฒนาสังคม : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปิยวดี วัฒนดิเรก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- พัฒนามาตรฐานและคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ (Identity) ของผลิตภัณฑ์ โดยการนำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ “Bangkok Brand” มาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร โดยปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เป็นที่รู้จักของประชาชนและผู้บริโภคอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น เป็นการ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและส่งเสริมการขาย

24040200/24040200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ได้นำความรู้ ความเข้าใจ เพื่อยกระดับสินค้าเชิงนวัตกรรม

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok brand)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-29)

95.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-23)

90.00

7/23/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-29)

75.00

29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดตามผลหลังจากการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-30)

70.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดตามผลหลังจากการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-19)

60.00

19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผผลหลังการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-04)

50.00

4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดอบรมผู้ประกอบการที่สนใจในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-02-28)

35.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้ประกอบการที่สนใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-31)

25.00

31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-26)

20.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้่ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-27)

15.00

27/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมผู้ประกอบการที่สนใจ เข้ารับฟังแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกทม. (ดินแดง 1) เขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-30)

5.00

30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความต้องการผู้ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจความต้องการผู้ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2910

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2910

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-0989

ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.62

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
5.62

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **