ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบสารสนเทศของสำนักพัฒนาสังคม : 24000000-2908

สํานักพัฒนาสังคม : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปิยวดี วัฒนดิเรก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผ่านช่องทาง online

24040200/24040200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการจัดเก็บใน WWW.bangkokbrand2017.com และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบสารสนเทศของสำนักพัฒนาสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-29)

95.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-23)

80.00

7/23/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-29)

75.00

29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-30)

70.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-19)

60.00

19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-28)

50.00

28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงข้อมูลเดือนมีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-28)

40.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนมกราคม และภุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-31)

30.00

31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงข้อมูลเดือนธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-26)

25.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงข้อมูลเดือนพฤศจิกายน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-27)

15.00

27/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2018-10-31)

8.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
:80%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานกองนโยบายและแผนเชื่อโยงข้อมูลกับเว็บไซต์สำนักพัฒนาสังคม
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2908

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2908

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-0988

ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีทักษะในการทำธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 11

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
11.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **