ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย : 23000000-6605

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวชลิดา ปิ่นทอง 022032735

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ ที่ทันสมัย ขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี ๒๕๕๖ (World Book Capital ๒๐๑๓) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใน การพัฒนาและขยายห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นบริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

23041300/23041300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓.๒ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีวัฒนธรรมในการอ่านที่ยั่งยืน ๓.๓ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๓.๔ เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก ๓.๕ เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุดและการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ แห่ง ดังนี้ ห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวน ๒๐ แห่ง ๑. ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ๒. ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง ๓. ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ ๔. ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง ๕. ห้องสมุดฯ บางกะปิ ๖. ห้องสมุดฯ สะพานสูง ๗. ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ ๘. ห้องสมุดฯ ดุสิต ๙. ห้องสมุดฯ มีนบุรี ๑๐. ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ๑๑. ห้องสมุดฯ บางบอน ๑๒. ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง ๑๓. ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ๑๔. ห้องสมุดฯ บางเขน ๑๕. ห้องสมุดฯ หนองจอก ๑๖. ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ๑๗. ห้องสมุดฯ คลองสามวา ๑๘. ห้องสมุดฯ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ ๑๙. ห้องสมุดฯ ประเวศ ๒๐. ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม ห้องสมุดขนาดกลาง จำนวน ๕ แห่ง ๒๑. ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ๒๒. ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ ๒๓. ห้องสมุดสีเขียว ๒๔. ห้องสมุดฯ อนงคาราม ๒๕. ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานฯ ห้องสมุดขนาดเล็ก จำนวน ๑๕ แห่ง ๒๖. ห้องสมุดวิชาการ ๒๗. ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ ๒๘. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ ๒๙. ห้องสมุดฯ จตุจักร ๓๐. ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน ๓๑. ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒ ๓๒. ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม ๓๓. ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังษี ๓๔. ห้องสมุดวนธรรม ๓๕. ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน ๓๖. ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน ๕ คัน ๓.๒ กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กิจกรรมครบรอบ ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
๓.๓.๓.๔ พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-24)

10.00

24/08/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR 2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย 4. กิจกรรมวันภาษาไทย 5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ 6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 7. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม และอยุ่ระหว่างเตรียมรวบรวมเอกสารของทุกกิจกรรมเข้าแฟ้ม

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-29)

40.00

29/07/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR 2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย 4. กิจกรรมวันภาษาไทย 5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัด กิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21/1/1964 กิจกรรมที่ 1 - 2 ขอชะลอการจะกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้หรือคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-14)

30.00

14/06/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR 2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย 4. กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 3. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจะกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือ ควบคุมได้หรือคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-18)

30.00

18/05/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR 2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย 4. กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 3. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจะกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือ ควบคุมได้หรือคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-04-21)

27.00

21/04/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564 ยกเลิกการจัดกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการประกวด ราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย แต่เนื่องจากมีบริษัทเข้ามาแข่งขันเพียงรายเดียว ซึ่งอยู่ระหว่างยกเลิกการจ้าง กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 4. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 - 4 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-29)

25.00

29/03/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564 ยกเลิกการจัดกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการประกวด ราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย แต่เนื่องจากมีบริษัทเข้ามาแข่งขันเพียงรายเดียว ซึ่งอยู่ระหว่างยกเลิกการจ้าง กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 - 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติการจัดกิจกรรมรอบที่ 2 ตามระเบียบใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-12)

20.00

12/03/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 3. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564 ดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา กิจกรรมที่ 1 - 3 อยู่ระหว่างรออนุมัติเปลี่ยนแปลงระเบียบในการจัดกิจกรรมฯ ประกอบการขอเงินงวด และเตรียมการขออนุมัติการจัดกิจกรรมรอบที่ 2 ตามระเบียบใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-02-10)

18.00

10/02/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 3. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และการกำหนด TOR กิจกรรมที่ 1 - 3 ขออนุมัติการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออนุมัติเปลี่ยนแปลงระเบียบในการจัดกิจกรรมฯ ประกอบการขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-01-22)

17.00

22/01/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยขณะนี้ ขออนุมัติการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 3. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

29/12/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมบางส่วน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา สถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-22)

15.00

22/12/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมและของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างยืมเงินทดรองจ่ายค่าอาหาร และเตรียมดำเนินการ จัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-30)

12.00

30/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมในเดือน ธค. 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล และเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-18)

10.00

18/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อวัสดุ 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 2563 - พ.ค. 2564 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด 2. กิจกรรมครบรอบ 76 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 4. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2564 6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 64 7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 64 8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2564 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนาน และสอดแทรก ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อบอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมแล้วเสร็จและอยู่ระหว่าง รออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขอเงินงวด
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมครบรอบ ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดโลกนิทาน
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
:5%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและสรุปการจัดโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานผลการจัดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-6605

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-6605

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-847

ตัวชี้วัด : 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 2

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **