ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว : 23000000-3651

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายองอาจ สุวรรณเมศ โทร. 022453360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับนโยบายที่ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจากที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมติกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปการประเมินมาตรฐานแหล่งเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานสร้างกิจกรรมสร้างโครงการที่ช่วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน โดยไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ แต่ให้ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและการประสานงานแหล่งท่องเที่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่ม คณะทำงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ย่านท่องเที่ยว ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ๓ เพื่อสร้างกิจกรรมและการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ๔ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ท่องเที่ยวให้ร่วมกันพัฒนาแหล่งให้มีมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และตรวจประเมิน ให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : จากการที่ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ ๕ ในกลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง แหล่งท่องเที่ยวบางส่วนได้เริ่มเปิดพื้นที่ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว สามารถจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการในช่วงระยะเวลาที่จำกัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ประสานการลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ ๒) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง โดยสามารถจัดกิจกรรมบางส่วน ดังนี้ ๖.๑ ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ กิจกรรมที่ ๑ โครงการ "เปิดบ้านเปิดคลองเปิดวิถีบางมด" ตอนที่ ๑ "เปิดลานจัดสำรับต้นตำรับอาหารฮาลาล" วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๒ การร่วมงาน บางมดเฟส ครั้งที่ ๔ ตามโครงการ"เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด" ตอนที่ ๔ "เปิดตำนานขนมไทย ร่วมร้อยใจพหุวัฒนธรรม" วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๓ ผู้แทนตลาดมดตะนอย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว รุ่นเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน ใน วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๖.๒ สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ณ สวนลิ้นจี่ (ภูมิใจการ์เด้นท์) เขตจอมทอง ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ คลี่คลาย ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๓ การสำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ คลี่คลาย ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๔ การสนับสนุน/ส่งเสริม/การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการดังกล่าว กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการพัฒนาดำเนินการตามขั้นตอนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ ๑) ไม่สามารถลงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ๒) ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ตามแผนและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ อย่างไร ก็ตามได้มีการประสานงานผู้แทนแหล่งท่องเที่ยวไว้เบื้องต้น จึงสามารถจัดทำกิจกรรมได้ถึงขั้นตอนการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่หน่วยงานจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่ ๒) ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการประเมินผลระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการที่จำกัด กิจกรรมที่ดำเนินการในข้อเท็จจริง ๖ และกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการในข้อ ๗.๑ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการยังไม่ครบถ้วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ประเมินแหล่งท่องเที่ยวในช่วงสถานการ์ที่แหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว ไม่สามารถเปิดให้บริการการท่องเที่ยว การขาดรายได้ การขาดโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากหน่วยงานมีเป้าหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานราชการ แต่ไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ ของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว และการเข้าไปสร้างเกณฑ์ในการประเมินแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ ๓) กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการเพื่อในอนาคตจักได้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป ๔) ทั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รวบรวมเอกสารที่ได้ดำเนินการเพื่อใช้ประกอบการอุทธรณ์ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดมาตรการของหน่วยงานในการพัฒนาจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ตามแฟ้มเอกสารที่จักได้นำเสนอต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามแผนการดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-31)

45.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ดำเนินการสนับสนุน/ส่งเสริม/การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ สวนลิ้นจี่ (ภูมิใจการ์เด้น) เขตจอมทอง โดยเมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (ภาษาอังกฤษ: Thailand Convention & Exhibition Bureau ย่อว่า TCEB) เป็นเจ้าภาพหลักและเป็นผู้ดำเนินการในภาพรวมการจัดทำ work shop ของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภท MICE (ไมซ์) ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวประเภทไมซ์ได้

** ปัญหาของโครงการ :กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ ๗.๑ ไม่สามารถลงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ๒) ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ตามแผนและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามได้มีการประสานงานผู้แทนแหล่งท่องเที่ยวไว้เบื้องต้น จึงสามารถจัดทำกิจกรรมได้ถึงขั้นตอนการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่หน่วยงานจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่ ๗.๒ ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการประเมินผลระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการที่จำกัด กิจกรรมที่ดำเนินการยังไม่ครบถ้วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ประเมินแหล่งท่องเที่ยวในช่วงสถานการ์ที่แหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว ไม่สามารถเปิดให้บริการการท่องเที่ยว การขาดรายได้ การขาดโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากหน่วยงานมีเป้าหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานราชการ แต่ไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ ของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว และการเข้าไปสร้างเกณฑ์ในการประเมินแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-24)

40.00

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมต่อระบบล้อ ราง เรือ ตามเส้นทางคลองบางหลวง และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยเริ่มต้นจาก BTS บางหว้า และนัดหมายผู้แทน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดเรือโดยสาร เพื่อเดินทางไปยัง สวนลิ้นจี่ เขตจอมทอง 1 ใน 4 แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญประชาชนผู้ประกอบการเรือโดยสารท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการพูดคุย รับทราบกิจกรรม สอบถามเรื่องเส้นทางเดินเรือ การรองรับของผู้ประกอบการ ภายหลังสถานการณ์ covid -19 ทั้งนี้ การสำรวจครั้งนี้ เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมต่อระบบล้อ ราง เรือจาก สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ผ่านคลองภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ คลองด่าน และคลองสนามชัย อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-19)

35.00

19/06/2563 : อยู่ในระหว่างการสำรวจสถานที่​(สวนลิ้นจี่​ เขตจอมทอง), ที่ได้รับเลือกให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสำนักวัฒนธรรม​ กีฬา​ และการท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-26)

35.00

26/5/2563 : เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ข้าราชการการประจำกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต จัดทำแบบสำรวจ ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 50 เขต ในลักษณะการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว พิจารณาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 1 แหล่ง ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินการจัดทำโครงการฯ กิจกรรม ตัวชี้วัด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นรายละเอียดตามมาตรฐานข้อ 5

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-27)

35.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๒/๖๒๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำคำชี้แจงข้อเสนอแนะ ตามแบบสำรวจตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว โดยประสานกับกองนโยบายและแผนงาน สวท.

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-03-25)

28.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ประชุมในกลุ่มงานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อทดแทนแหล่งท่องเที่ยวที่ซ้ำกับสำนักงานเขตพิจารณาคัดเลือก โดยเบื้องต้นได้พิจารณา แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 แห่งใหม่ ได้แก่ 1 ตลาดมดตะนอย เขตบางมด 2 พิพิธภัณฑ์โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 3. สวนลิ้นจี่ (เอกชน) เขตจอมทอง 4. ตลาดน้ำสองคลอง (วัดตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน ทั้งนี้ จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อหารือแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและขอให้ชุมชนพิจารณา ดำเนินการร่วมกับ สวท. ในการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้ได้มาตรฐานต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ที่จะดำเนินการ เนื่องจากสำนักงานเขต คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการจัดทำมาตรฐาน ตรงกันกับของ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยอยู่ระหว่างการหารือ และประสานงานแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่จะดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเลือกพิจารณาคัดสรรแหล่งท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอใช้สถานที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : โครงการได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเป้นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-10-25)

4.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:พิจารณาคัดเลือกแหล่ง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมกลุ่มย่อยและส่งหนังสือประสานงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมสนับสนุนมาตรฐาน
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เตรียมเอกสารการประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำการประเมิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:แจ้งผลการประเมินและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3651

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3651

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0816

ตัวชี้วัด : 21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย แหล่ง : 4

ผลงานที่ทำได้ แหล่ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **