ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร : 23000000-3649

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายองอาจ สุวรรณเมศ โทร. 022453360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับนโยบายที่ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจากที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมติกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปการประเมินมาตรฐานแหล่งเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานสร้างกิจกรรมสร้างโครงการที่ช่วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ให้ได้มาตรฐาน ๓ เพื่อให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

- เผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว -ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๕๒ แหล่ง (สำนักงานเขต เขตละ 1 แหล่ง รวม 50 แหล่ง และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จำนวน 2 แหล่ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าหมาย สำนักงานเขตละ 1 แหล่ง รวม 50 แหล่ง และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จำนวน 2 แหล่ง ส่วนการท่องเที่ยว จะประสานข้อมูลสรุปการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จากทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งคาดว่าจะส่งกลับมายัง สวท. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-31)

50.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานสำนักงานเขตสอบถามข้อมูลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในการ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในช่วงภายหลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ควรพิจารณาอุธรณ์การปฏิบัติราชการตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-07-29)

47.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน........มอบหมายให้ข้าราชการที่ดูแลกลุ่มเขตประสานงานเจ้าหน้าที่ของเขตที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว กรณีหลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าได้มีการดำเนินการใดๆ ในการ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :มาตรการการป้องกันโรค การจำกัดการเดินทาง การควบคุมการเข้าออกสถานที่ ส่งผลให้ชาวบ้าน ชุมชน ท้องถิ่น แหล่งทอ่งเที่ยว ไม่เปิดให้บริการ ส่งผลต่อ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-19)

45.00

19/06/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว? เส้นทางท่องเที่ยว? และผู้ประสานงานของแต่ละเขต

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์? 2019? ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์? 2019? ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-26)

45.00

26/5/2563 : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ข้าราชการการประจำกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต จัดทำแบบสำรวจ ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 50 เขต ในลักษณะการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว พิจารณาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 1 แหล่ง ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินการจัดทำโครงการฯ กิจกรรม ตัวชี้วัด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นรายละเอียดตามมาตรฐานข้อ 5

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนข้าราชการ ๖ คนทำหน้าที่ประสานงานข้าราชการในแต่ละกลุ่มเขต ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มเขตที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแล

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-16)

35.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขต และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พิจารณาคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะดำเินนการ ดังนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ๑. คลองโอ่งอ่าง (ช่วงสะพานดำรงสถิต ถึงสะพานหัน) ๒. ป้อมพระสุเมรุ สำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนเกาะกลาง สำนักงานเขตคลองสาน ย่านถนนดิลกจันทร์ สำนักงานเขตคลองสามวา ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ สำนักงานเขตคันนายาว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) สำนักงานเขตจตุจักร ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซ.พหลโยธิน 47 สำนักงานเขตจอมทอง เที่ยวท่อง ล่องสองฝั่งคลอง สืบสาน ตำนานจอมทอง (วัดหนัง) สำนักงานเขตดอนเมือง วัดพรหมรังษี (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง) สำนักงานเขตดินแดง วัดพรหมวงศาราม สำนักงานเขตดุสิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สำนักงานเขตตลิ่งชัน ตลาดน้ำตลิ่งชัน สำนักงานเขตทวีวัฒนา พิพิธภัณฑ์สุขสะสม สำนักงานเขตทุ่งครุ กัมปงในดงปรือ สำนักงานเขตธนบุรี กุฎีจีน สำนักงานเขตบางกะปิ วัดเทพลีลา สำนักงานเขตบางกอกน้อย ย่านบ้านบุ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วัดหงส์รัตนาราม สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทะเลบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางเขน โครงการทองอุไรงามตา สำนักงานเขตบางคอแหลม ตลาดริมคลองสวนหลวง เจริญกรุง ๑๐๓ สำนักงานเขตบางแค สวนผักชานเมือง สำนักงานเขตบางซื่อ วัดทองสุทธาราม สำนักงานเขตบางนา วัดบางนานอกและย่านท่าน้ำถนนสรรพาวุธ สำนักงานเขตบางบอน วัดบางบอน สำนักงานเขตบางพลัด มัสยิดบางอ้อ สำนักงานเขตบางรัก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก) สำนักงานเขตบึงกุ่ม สวนเสรีไทยและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยนุสรณ์ สำนักงานเขตปทุมวัน วัดปทุมวนาราม สำนักงานเขตประเวศ วัดกระทุ่มเสือปลา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ชุมชนบ้านบาตร สำนักงานเขตพญาไท วัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพระนคร คลองคูเมืองเดิม (สะพานช้างโรงสี-วัดราชบพิธ) สำนักงานเขตพระโขนง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตลาดน้ำวัดกำแพง (คลองบางจาก) สำนักงานเขตมีนบุรี ตลาดน้ำขวัญเรียม สำนักงานเขตยานนาวา วัดปริวาส สำนักงานเขตราชเทวี พระราชวังพญาไท สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง ตลาดเก่าหัวตะเข้ สำนักงานเขตลาดพร้าว ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย ๔ สำนักงานเขตวังทองหลาง วัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว ๘๐ สำนักงานเขตวัฒนา สยามสมาคม สำนักงานเขตสะพานสูง วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) สำนักงานเขตสาทร วัดยานนาวา สำนักงานเขตสายไหม วัดหนองใหญ่ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตร สำนักงานเขตสวนหลวง วัดมหาบุศย์ สำนักงานเขตหนองแขม โรงพักเก่าหนองแขมและชุมชนตลาดเก่าหนองแขม สำนักงานเขตหนองจอก ล่องเรือคลองแสนแสบ (วัดทรัพย์สโมสร-ตลาดหนองจอก) สำนักงานเขตหลักสี่ ชุมชนตลาดเก่าบางเขน สำนักงานเขตห้วยขวาง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ทั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานเขตที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยว และ สำนักงานเขตที่ ใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนหรือควบคุมได้

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พิจารณาให้ชะลอการประชุม Focus group ที่ส่วนการท่องเที่ยวจะนัดหมายสำนักงานเขต และเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน ได้รับทราบ และชี้แจงแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า covid -19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ดำเนินกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว กลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดมาจาก ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จาก ๕๐ สำนักงานเขต และในวันแรกของการอบรม วันที่๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้กำหนดให้วิทยากร ภาควิชาการ ได้บรรยาย เนื้อหามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบข้อมูลด้วย และแจ้งให้สำนักงานเขต ส่งรายชื่อแหล่งทอ่งเที่ยว ที่จะดำเนินการตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สวท. จัดการประชุมร่วมกับ สำนักงานเขต ๕๐ เขต และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมเชิญหน่วยงานร่วมให้ความคิดเห็น ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สวทง โดยมีผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายเกรียงไกร จงเจริญ) เป็นประธานการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) โดยมีรายละเอียดการประชุม ได้แก่ ๑. ชี้แจงหัวข้อมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดไว้มี ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ๒. องค์ประกอบด้านคุณภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยว ๓. องค์ประกอบด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ๔. องค์ประกอบด้านความปลอดภัย ๕. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๖. องค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีหัวข้อตัวชี้วัดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๕ ตัวชี้วัด ๒. ให้สำนักงานเขต ๕๐ เขต กรอกรายชื่อ แหล่งท่องเที่ยวที่จะจัดกิจกรรมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ๓. มอบหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นผู้ประสานงาน ๑ คน ๑ กลุ่มเขต ๔. มอบหมายให้สำนักงานเขต นัดหมายสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และกลุ่มเขต ๖ กลุ่มเขต จัดประชุม Focus Group เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-28)

8.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-10-28)

4.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-25)

3.00

2019-10-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษารายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมแนวดิ่งชี้แจงมาตรฐาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่หน่วยงานจะดำเนินการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่เอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ให้คำปรึกษา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3649

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3649

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0816

ตัวชี้วัด : 21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย แหล่ง : 4

ผลงานที่ทำได้ แหล่ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **