ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร : 23000000-3618

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเชาว์ เภรีจิต โทร. 0-2245-3360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีแหล่งโบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนและอาหารการกินที่หลากหลาย ประชาชนมีอัธยาศัยไมตรียิ้มแย้มให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังเป็นประตูเข้าออกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียด้วยกัน ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ได้รับการโหวตจากผู้อ่านนิตยสาร Travel & Leisure ให้เป็นเมืองที่น่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่สุดในโลก เป็นระยะเวลา ๔ ปีซ้อน ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีไทย และสร้างสรรค์งานเทศกาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว ทั้งที่มาจากต่างถิ่นและต่างประเทศ ให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามเทศกาลงานประเพณีที่ยึดถือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อันจะทำให้เกิดความประทับใจที่ได้เดินทางมาเยือน ทั้งยังก่อให้เกิดรายได้เข้ามาภายในประเทศและสร้างสรรค์เศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครนี้ขึ้นเพื่อสนองแนวทางดังกล่าว

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลลอยกระทงประจำปีของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานเทศกาลประเพณี ให้สามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้สามารถสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง อันเป็นการช่วยฟื้นฟูและรื้อฟื้นกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลประจำปี 4. เพื่อจัดกิจกรรมการแสดง กิจกรรมงานรื่นเริง กิจกรรมบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศงานเทศกาลประจำปีให้สมกับที่เป็นมหานครแห่งความสุข

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีให้เป็นปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณี ได้แก่ กิจกรรมการประกวดกระทง กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิธีลอยกระทง กิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์กระทง กิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) กิจกรรมการจำลองตลาดโบราณ ฯลฯ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๖ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และการส่งเสริม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-24)

100.00

24/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว งบประมาณดำเนินการ 3,255,555 บาท โดยสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 1. กิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร จัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฯก่อน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 2. กิจกรรมในงาน อาทิเช่น กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทง เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวน 141,693 คน และร้านค้าจำนวน 80 ร้าน 2. หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน อาทิ สำนักงานเขตบางพลัด สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการจราจรและขนส่ง 3. สื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำงาน ได้แก่ nation tv, TVS, TNN22, Profile media 4. ประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครได้รับจากงานนี้ คือ ประชาชนให้ความสนใจร่วมงานเทศกาลลอยกระทง เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-29)

60.00

29/11/2562 : ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงแก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีผว.กทม. เป็นประธานในพิธี และดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น. ผว.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณี ได้แก่ กิจกรรมการประกวดกระทง กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิธีลอยกระทง กิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์กระทง กิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) กิจกรรมการจำลองตลาดโบราณ ฯลฯ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-25)

60.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การจัดซื้อจัดจ้าง - อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจร่างสัญญา ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 1207/1458 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 การดำเนินการ - กำหนดจัดประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหาคร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามในหนังสือมอบหมายภารกิจในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 หนั่งสือด่วนที่สุดที่ กท 1207/760 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2902/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบจัดทำแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบจัดทำแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบจัดทำแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3618

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3618

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0815

ตัวชี้วัด : 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **