ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร : 23000000-3617

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวนิศารัตน์ รอดชมภู โทร. 0-2245-3360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด ประกอบกับภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกช่วงเวลามีจำนวนมาก ได้แก่ ก่อนการเดินทางมากรุงเทพฯ ระหว่างการพำนักอาศัยในกรุงเทพฯ และภายหลังการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว หรือหากแบ่งตามรูปแบบหรือประเภทบริการทางการท่องเที่ยว เช่น บริการข้อมูลออนไลน์เพื่อการวางแผนก่อนการเดินทางเข้ามาประเทศไทย ทั้งจากเว็บไซต์ เว็บจองหรือซื้อขายทัวร์ ที่พักออนไลน์ หรือข้อมูลจากเว็บไซต์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว อย่างเช่น ทริปแอ็ดไวเซอร์ อโกด้า เอ็กซ์พีเดีย เฟซบุ๊ก หรือบล็อกเกอร์ต่าง ๆ จากนั้นบริการ ณ สนามบิน บริการเมื่อถึงประเทศไทย ตั้งแต่บริการภาคการขนส่งและคมนาคม บริการด้านที่พักอาศัย บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม บริการสาธารณะ เช่น สุขาสาธารณะ ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (Free WIFI) บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ บริการของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ระบบตั๋ว ค่าธรรมเนียม อุปกรณ์แปลภาษาสำหรับนักท่องเที่ยว บริการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น คุณภาพของสินค้าและบริการจากการชอปปิง หรือบริการสปา แพทย์แผนไทย ระบบ VAT Refund และบริการที่เข้าถึงได้สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น หรือคนชรา ให้เท่าเทียมหรืออำนวยความสะดวกบริการให้ดีที่สุด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทาง และสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ หรือสามารถบอกต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 2. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พร้อมจัดทำข้อมูลให้น่าสนใจ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมหานครทั่วโลก 3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาคการบริการการท่องเที่ยวสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน 4. เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกที่กำลังเติบโตจากการให้บริการทางการท่องเที่ยว 5. เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม” หรือ "Bangkok Smiles"

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดทำการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในระดับสากล สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วน โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การบริหารจัดการข้อมูลและสร้างสรรค์ข้อมูลให้น่าสนใจ เผยแพร่บนเว็บไซตต์ของส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภายใต้โดเมนเนม www.bangkoktourist.com

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๖ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และการส่งเสริม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-10)

10.00

2020-9-10 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากภายหลังจากที่สัญญาหมดอายุเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2563 ผู้รับจ้างส่งมอบและโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากพื้นที่เซิฟเวอร์ของบริษัทไปยังพื้นที่เซิฟเวอร์ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสวท. ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการจัดจ้างพร้อมโอนเงินงบประมาณดำเนินการ จำนวน 360,000 บาท เข้างบกลางเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ตามปกติ โดยส่วนการท่องเที่ยวได้ดำเนินการอัพเดตและเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะ ๆ ในขณะนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-24)

75.00

24/08/2563 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมน bangkoktourist.com ของส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ที่ผู้รับจ้างส่งมอบและโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากพื้นที่เซิฟเวอร์ของบริษัทไปยังพื้นที่เซิฟเวอร์ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายหลังจากที่สัญญาหมดอายุเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2563 และได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการจัดจ้างพร้อมโอนเงินงบประมาณดำเนินการ จำนวน 360,000 บาท เข้างบกลางเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ดังกล่าวยังคงเปิดบริการและใช้งานได้ตามปกติ โดยส่วนการท่องเที่ยวได้ดำเนินการอัพเดตและเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะ ๆ ในขณะนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-07-23)

64.00

23/07/2563 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขออนุมัติยกเลิกโครงการและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง แจ้งเหตุผลยืนยันไม่ดำเนินการงบประมาณรายการดังกล่าวเนื่องจากได้ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีอาชีรับจ้างนั้นโดยตรง จำนวน 2 ครั้ง ปรากฏเป็นราคาที่สูงเกินงบประมาณที่ได้รับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และได้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว งานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 360,000 บาท ตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเสนอ และอนุมัติให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 360,000 บาท เข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1048 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-06-18)

63.00

18/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 360,000 บาท ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง และจัดทำประมาณการงานจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง และจัดทำประมาณการรายละเอียดการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง และจัดทำประมาณการงานจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง และจัดทำประมาณการรายละเอียดการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2786/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 และที่ 4638/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 360,000 บาท ทั้งนี้สัญญาฉบับล่าสุดจะสิ้นสุดอายุลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจศึกษาข้อมูลเว็บไซต์และขั้นตอนการดำเนินการจัดทำโครงการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-24)

18.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการศึกษาข้อมูลของโครงการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ทั้งนี้เว็บไซต์ปัจจุบันจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการศึกษาข้อมูลของโครงการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบจัดทำแผน และขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติรายละเอียดขอบเขตการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจ้างดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดทำโครงการตามรายละเอียดขอบเขตของงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งสรุปและประเมินผลการจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3617

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3617

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0815

ตัวชี้วัด : 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **