ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว : 23000000-3613

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนิศารัตน์ รอดชมภู โทร. 0-2245-3360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวติดอันดับต้น ๆ ของโลก ถึงแม้ว่าประชาชนคนไทยโดยทั่วไปมีอัธยาศัยไมตรียิ้มแย้มให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น แต่ก็ยังอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีที่แอบแฝงตนจ้องจับนักท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนเป็นเหยื่อ ล่อลวงให้หลงกลไปในทางไม่สุจริตหรือผิดวิสัยปกติได้ อันเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สินเงินทองโดยใช่เหตุ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่งดงามและสร้างความเสียหายให้เกิดแก่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในภาพรวมได้ ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางสัญจรภายในเมืองกรุงเทพฯ และป้องปรามเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสหากินกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนของกรุงเทพมหานคร ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักในข้อเท็จจริงและเตรียมพร้อมระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพเหล่านั้น

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ รวมถึงกลโกงของมิจฉาชีพในแหล่งชุมชนของกรุงเทพมหานครให้นักท่องเที่ยวทราบและแนวทางในการหลีกเลี่ยงและระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพเหล่านั้น 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 3. เพื่อลดการสูญเสียเวลาและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครให้กับภยันตรายและมิจฉาชีพโดยใช่เหตุ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/09/2563 : ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนกรุงเทพมหานครโดยทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีแผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ฉบับ 2 ภาษา แผนที่ท่องเที่ยว 7 ย่านประวัติศาสตร์เมือง และแผ่นพับกรุงรัตนโกสินทร์ เยาวราช ราชประสงค์ แม่น้ำลำคลอง และอาหารมุสลิม เป็นอาทิ ซึ่งแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจประกอบการให้คำอธิบายแนะนำเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีของนักประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของส่วนการท่องเที่ยว ข้อมูลบอกที่ตั้งของจุดบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 จุด ข้อมูลด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ และข้อมูลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เป็นการช่วยนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวและความปลอดภัยที่เป็นที่พึ่งและสามารถไว้วางใจได้ของกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com และเฟซบุ๊กส่วนการท่องเที่ยว (Bangkok Tourism Division) และช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ การให้บริการแก่ผู้รับบริการจากนักประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 22 จุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมนุมชนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติการให้และรับบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปตลอดจนจำนวนเอกสารที่แจกจ่ายไป ณ จุดบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้ง 22 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมดังนี้ เดือน/ปี จำนวนคนไทย (คน) จำนวนคนต่างชาติ (คน) รวม (คน) จำนวนเอกสาร (ฉบับ) หมายเหตุ ต.ค. 2562 2,3851 1,330 13,715 5,565 พ.ย. 2562 2,106 11,714 13,820 4,968 ธ.ค. 2562 2,298 12,433 14,731 5,345 ม.ค. 2563 2,529 14,184 16,713 5,987 ก.พ. 2563 1,951 9,170 11,121 4,275 มี.ค. 2563 1,085 4,331 5,416 1,991 เม.ย. 2563 0 0 0 0 หยุดให้บริการเนื่องจาก Covid-19 พ.ค. 2563 0 0 0 0 หยุดให้บริการเนื่องจาก Covid-19 มิ.ย. 2563 1,071 349 1,420 511 ก.ค. 2563 984 255 1,239 497 ส.ค. 2563 1,164 374 1,538 521 ก.ย. 2563 - - - - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล --------------------------------------------------------------------------------------------------- รวมสุทธิ 15,573 64,140 79,713 29,660 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนกรุงเทพมหานครโดยทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีแผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ฉบับ 2 ภาษา แผนที่ท่องเที่ยว 7 ย่านประวัติศาสตร์เมือง และแผ่นพับกรุงรัตนโกสินทร์ เยาวราช ราชประสงค์ แม่น้ำลำคลอง และอาหารมุสลิม เป็นอาทิ ซึ่งแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจประกอบการให้คำอธิบายแนะนำเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีของนักประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของส่วนการท่องเที่ยว ข้อมูลบอกที่ตั้งของจุดบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 จุด ข้อมูลด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ และข้อมูลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เป็นการช่วยนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงแหล่งบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยที่เป็นที่พึ่งและสามารถไว้วางใจได้ของกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com และเฟซบุ๊กส่วนการท่องเที่ยว (Bangkok Tourism Division) และช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ การให้บริการแก่ผู้รับบริการจากนักประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 22 จุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมนุมชนของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/07/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com และช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการจากนักประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 22 จุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมนุมชนของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com และช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้ติดต่อรับบริการของนักประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 22 จุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมนุมชนของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (www.bangkoktourist.com) ได้แก่ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสที่กำลังติดต่ออยู่ในห้วงเวลาปัจจุบันนี้สืบเนื่องกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (www.bangkoktourist.com) ได้แก่ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสที่กำลังติดต่ออยู่ในห้วงเวลาปัจจุบันนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (www.bangkoktourist.com) ได้แก่ วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสที่กำลังติดต่ออยู่ในห้วงเวลาปัจจุบันนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซต์กองการท่องเที่ยว (www.bangkoktourist.com) ในกรอบข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ 1) ข้อควรระมัดระวังและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบคนแปลกหน้าระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ 2. คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ 2) คำแนะนำเพิ่มเติมและสิ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางควรทราบเมื่อมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก 3. ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกหลอกลวง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ควรรู้จัก 4. คำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-01-27)

21.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-24)

18.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ในทุก ๆ มิติที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนและทันการณ์ของข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีเหมาะสม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำสรุปรายงานผลการจัดทำกิจกรรมทั้งเรื่องและภาพ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3613

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3613

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0813

ตัวชี้วัด : 18.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84.96

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
84.96

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **