ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฐานข้อมูลไม้ยื่นต้น : 22000000-3911

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายวิชาการ 2528

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งการปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้วางแผนการดำเนินการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดหรือระบบการจัดการใดที่ดำเนินการให้สามารถเก็บรวบรวมต้นไม้ในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจ กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้มีหนังสือถึงกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนา “โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้ให้การสนับสนุนพัฒนาไว้บนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การเก็บข้อมูลไม้ยืนต้นสำหรับการใช้งาน“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของต้นไม้แต่ละชนิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต้นไม้แต่ละชนิดในโปรแกรมฯ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจไม้ยืนต้นรายต้นในพื้นที่จริง และนำเข้าโปรแกรมฯ เพื่อทดสอบการประมวลผลการทำงานและสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป

22060000/22060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อรวบรวมข้อมูลไม้ยืนต้นแต่ละชนิดสำหรับนำเข้าใน“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของ กรุงเทพมหานคร” 2 เพื่อสำรวจไม้ยืนต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อทดสอบการใช้ “โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร”

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนา“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ พร้อมสำรวจและนำเข้าข้อมูลไม้ยืนต้นในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ สวนสาธารณะ 1 แห่ง สวนหย่อม 1 แห่ง และถนน 1 สาย เพื่อทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-18)

100.00

18/9/2562 : เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ยืนต้นแล้ว ดังนี้ - สวนสาธารณะ 1 แห่ง คือ สวนสันติไชยปราการ ไม้ยืนต้น จำนวน 106 ต้น - สวนหย่อม 1 แห่ง คือ สวนป่าวิภาวดีรังสิต ไม้ยืนต้น จำนวน 327 ต้น - ถนน 1 สาย คือ ถนนท่าพระจันทร์ ไม้ยืนต้น จำนวน 57 ต้น อยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้าระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-08-23)

85.00

23/8/2562 : เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ยืนต้น ดังนี้ - สวนสาธารณะ 1 แห่ง คือ สวนสันติไชยปราการ ไม้ยืนต้น จำนวน 106 ต้น - สวนหย่อม 1 แห่ง คือ สวนป่าวิภาวดีรังสิต ไม้ยืนต้น จำนวน 327 ต้น - ถนน 1 สาย คือ ถนนท่าพระจันทร์ ไม้ยืนต้น จำนวน 57 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-07-23)

60.00

7/23/2019 : เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ยืนต้น ดังนี้ - สวนสาธารณะ 1 แห่ง คือ สวนสันติไชยปราการ ไม้ยืนต้น จำนวน 106 ต้น - สวนหย่อม 1 แห่ง คือ สวนป่าวิภาวดีรังสิต ไม้ยืนต้น จำนวน 327 ต้น - ถนน 1 สาย คือ ถนนท่าพระจันทร์ ไม้ยืนต้น จำนวน 57 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-06-24)

45.00

24/6/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ยืนต้นสวนสาธารณะ 1 แห่ง สวนหย่อม 1 แห่ง และถนน 1 สาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-05-22)

30.00

22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-04-23)

20.00

23/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-03-30)

15.00

30/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-02-28)

15.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3911

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3911

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0937

ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลหรือระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว

ค่าเป้าหมาย ระบบ/ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ระบบ/ฐานข้อมูล : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ/ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **