ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงและสนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์และ/หรือการพัฒนาเมือง : 21000000-3241

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

94

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 94

นางสาวปริณดา มีฉลาด 1544

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การเดินหน้ามุ่งไปสู่รัฐบาลดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร จำเป็นจะต้องมีการกำหนดชุดข้อมูล จัดเก็บ แลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถนำไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และ/หรือเพื่อการพัฒนาเมือง ซึ่งจำเป็นจะต้องวางระบบข้อมูลใหม่เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานยุคดิจิทัลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร รวมถึงออกแบบและสร้างแนวคิดร่วมกันเพื่อนำไปต่อยอดสู่การวางแผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนและยั่งยืน

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานนำข้อมูลของตัวชี้วัดระดับเมืองมาใช้ในการจัดทำแผน 2. เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์และ/หรือการพัฒนาเมือง 3. เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน

เป้าหมายของโครงการ

1. หน่วยงานนำข้อมูลของตัวชี้วัดระดับเมืองมาใช้ในการจัดทำแผน 2. กรุงเทพมหานครมีค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-08-31)

94.00

31/08/2564 : จัดทำ Meta data และนำเข้าข้อมูลในระบบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานนำข้อมูลไปใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-26)

75.00

26/07/2564 : จัดระบบข้อมูลตัวชี้วัดที่มี และจัดหาข้อมูลที่ต้องการ เพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศที่จัดเตรียมไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

60.00

30/06/2564 : จัดประชุมคณะทำงาน มอบหมายภารกิจให้จัดทำรายการข้อมูลที่จำเป็น พร้อมจัดทำตารางรายการข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-01)

20.00

01/06/2564 : ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนากทม. ไปเมื่อวันที่ 20 พค. 64 2. ทำบันทึกรายงานความก้าวหน้าให้ผอ. สยป. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-31)

20.00

31/03/2564 : ทบทวนวรรณกรรมตัวชี้วัดมาตรฐานการพัฒนาเมือง และหารือกับผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมือง เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้ ตาม http://data.bangkok.go.th/group/kpisbangkok

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-02-01)

17.00

01/02/2564 : ทบทวนตัวชี้วัดมาตรฐานเมือง และประสานผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเมืองทั้งในระดับ ประเทศ และระดับสากล เพื่อกำหนดรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการจัดหา จัดทำ จัดเก็บและเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-23)

5.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองในแต่ละด้านในระดับสากล อาทิ The Global Liveability Index 2019, Global Living 2019, Global Destination Cities Index 2019, Safe Cities Index 2019,Smart City Index 2020 2) ยกร่างคำสั่งคณะทำงานพิจารณาค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในระบบ BMA Digital plan ทาง http://dailyplans.bangkok.go.th/digitalplans ของเดือนตุลาคมไม่สามารถไม่สามารถรายงานได้ เนื่องจากคง "สถานะรอตรวจสอบ" ในเดือนพฤศจิกายน จึงนำเข้าโครงการใหม่และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ dailyplans ทาง http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/ จึงทำให้การรายงานผลฯ ของเดือนตุลาคม ไม่สมบูรณ์ แต่ไม่กระทบกับผลสำเร็จของโครงการเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง ของกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการกำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลระบบในการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองในมุมมอง ของผู้ใช้
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พิจารณาข้อมูลและจัดลำดับสำคัญของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับตัวชี้วัดระดับเมือง และแหล่งที่มา
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดระบบ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลระดับเมืองตามผลการพิจารณาตามข้อ 4
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองเพื่อให้หน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์และ/หรือ การพัฒนาเมือง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้าน
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3241

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3241

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1083

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **