ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง : 21000000-3239

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

น.ส.พัชรี ตั้งเจริญพานิชย์ โทร. 0868130714

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่งให้กับข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ ของบล็อกโปรแกรมมิ่งไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในทุกระดับของกรุงเทพมหานคร

21090400/21090400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีโปรแกรมมิ่งด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้บล็อกโปรแกรมมิ่งกับงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 170 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 150 คน (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 30 คน) 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 3 คน) 2) วิทยากร จำนวน 5 คน (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-09)

40.00

09/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-05)

40.00

05/05/2564 : เวียนแจ้งหนังสือที่ กท 0509/0677 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ตามหนังสือที่ กท 0509/0677 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-05)

40.00

05/04/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-28)

5.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและขอใช้สถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :สถานที่อบรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน จัดเตรียมหลักสูตร ประสานวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และ เวียนแจ้งหลักสูตร รวบรวมรายชื่อ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2021-02-22 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-22 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการอบรม
:55%
เริ่มต้น :2021-04-21 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-21 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-05-24 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-24 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3239

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3239

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1086

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.60

100 / 100
2
56.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **