ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน : 21000000-3238

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.พัชรี ตั้งเจริญพานิชย์ โทร. 0868130714

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในการจัดการเอกสารในสำนักงานและจัดการเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรมไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในทุกระดับของกรุงเทพมหานคร

21090400/21090400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 185 คน ประกอบด้วย 3.1 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 150 คน (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 30 คน) 3.2 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 6 คน) 2) วิทยากร จำนวน 5 คน (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-05)

100.00

05/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-04-05)

95.00

05/04/2564 : ฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอ ผอ.สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและขอใช้สถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :สถานที่อบรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน จัดเตรียมหลักสูตร ประสานวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และ เวียนแจ้งหลักสูตร รวบรวมรายชื่อ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการอบรม
:55%
เริ่มต้น :2021-03-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1086

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.60

100 / 100
2
56.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **