ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 สำนักงานเขต : 21000000-3237

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

อัญชนา จงรุ่งเรืองไสว 0869873684

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) :บ้านเมืองสะอาดการบริหารราชการใสสะอาด ภารกิจที่ 1 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC รับคำร้องด้านทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขต ต้องรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนที่จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ สำนักงานเขต จำนวน 10 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย หลักสี่ ปทุมวัน วัฒนา คลองเตย หนองจอก ตลิ่งชัน ธนบุรี ทุ่งครุ และสวนหลวง ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จัดซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี เสื่อมสภาพ มีการขัดข้องทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การให้บริการระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานครได้ อีกทั้งประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการเข้ารับบริการจึงมีความจำเป็นต้อง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 สำนักงานเขต ต่อไป

21080000/21080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ทั้ง 10 สำนักงานเขต มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 2 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตทั้ง 10 สำนักงานเขต มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีความทันสมัย และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-05)

80.00

05/07/2564 : อยู่ระหว่างการส่งมอบสถานที่ของสำนักงานเขต เพื่อให้บริษัทเข้าติดตั้งอุปกรณ์ตามสัญญาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-23)

60.00

23/04/2564 : อยู่ระหว่างร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 :อยู่ระหว่างการพิจาณราผลการประกวดราคา ซึ่งต้องรายงานภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-19)

30.00

19/01/2564 : คณะกรรมการฯ รายงานผลเรียบร้อยแล้ว และได้นำขึ้นประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-24)

30.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-02)

30.00

2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำและลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการ ส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3237

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3237

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1086

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.60

100 / 100
2
56.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **