ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน : 21000000-3236

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

3

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 3

นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง 1549

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันสภาพโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพมหานครยังขาดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ประกอบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส่วนราชการภายในกรุงเทพมหานครยังขาดการบูรณาการร่วมกัน ด้วยเหตุนี้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเล็งเห็นว่าหากมีการสร้างกลไกความร่วมมือภายในกรุงเทพมหานครก็จะสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพมหานครให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนและมีความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพได้

21050200/21050200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีภูมิทัศน์เมืองที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย ระยะ 5 ปี 2.สร้างกลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างส่วนราชการภายในกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีภูมิทัศน์เมืองที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งประกอบไปด้วย 1.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2.สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 3.สำนักการจราจรและขนส่ง 4.สำนักการโยธา 5.สำนักการระบายน้ำ 6.สำนักสิ่งแวดล้อม 7.สำนักเทศกิจ 8.สำนักพัฒนาสังคม 9.สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว 10.ผู้แทนกลุ่ม 6 เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2021-07-06)

3.00

06/07/2564 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ทำการประมวลผลการจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (survey123) ต่อประชาชน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนกว่า 1,208 คน เรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของทางเท้าของกรุงเทพมหานคร เช่น สภาพปัญหาของทางเท้าที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร บริเวณทางเท้าที่เห็นควรให้แก้ไขโดยเร่งด่วน ความต้องการของประชาชนที่มีต่อทางเท้าของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2021-06-28)

3.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดประชุม Site Visit ระหว่าง สยป. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-12-25)

0.00

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :เกิดขั้นตอนที่มีความจำเป็นก่อนดำเนินการขั้นต่อจึงเป็นผลให้เกิดความล่าช้าของขั้นตอนที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :....

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.50 (2020-11-23)

2.50

23/11/2563 : 1.จัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภายในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลซึ่งมีภารกิจการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำยุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.จัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภายในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลซึ่งมีภารกิจการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำยุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ
:3%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.จัดประชุม Site Visit ระหว่างสยป.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3.จัดตั้งเครือข่ายคณะทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวโดย
:10%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.จัดประชุมคณะอำนวยการระดับ กทม.เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
:3%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5.จัดประชุมเครือข่ายคณะทำงานเพื่อ
:3%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. หน่วยงานนำผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือร่วมภายในหน่วยงานเองเพื่อพิจารณาโครงการหลัก (Flagship project) และกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการร่วมกัน
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7.ประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลของการพิจารณาโครงการหลัก (Flagship project) และกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงานหารือร่วมกันระหว่างเครือข่ายคณะทำงานโดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ (GIS System)
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8.สรุปผลจัดทำรายงานร่างยุทธศาสตร์
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:9.จัดประชุมคณะอำนวยการระดับ กทม.เพื่อนำเสนอร่างการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
:3%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:10.ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะอำนวยการ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 11
:11.จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:12.จัดทำรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผว.กทม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินกา
:3%
เริ่มต้น :2021-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-16 00:00:00
ขั้นตอน 13
:13.จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานทราบ
:3%
เริ่มต้น :2021-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3236

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3236

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-2007

ตัวชี้วัด : จำนวนแผนการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ 1 ฉบับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **