ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร(งบประมาณประจำ)(กยบ.) : 21000000-3232

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายนคร สุภารัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานให้กับผู้บริหารในการใช้เป็นกรอบในการวางนโยบายแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร

21020200/21020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสถิติพื้นฐานเผยแพร่บนเว็บไซต์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-26)

95.00

ทำการนำไฟล์ดิจิทัล ทั้ง Excel และ E-book ขึ้นเว็บไซต์ กยบ. และ เว็บไซต์ สยป. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-23)

90.00

รวบรวมข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และทำการขึ้นเว็บไซต์กยบ. ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ทั้ง Excel และ E-book

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-22)

55.00

22/06/2564 : ............. อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และติดต่อหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-24)

35.00

อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และติดต่อหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-03-31)

29.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-03-25)

29.00

อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และติดต่อหน่วยงานโดยตรงเพื่อทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

เริ่มกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : คัดเลือกหัวข้อที่จะจัดทำสถิติกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานโดยตรงเพื่อเตรียมทำทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-04)

20.00

04/12/2563 : -

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-17)

15.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลือกหัวข้อที่จะจัดทำสถิติกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนกันจัดทำสถิติกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการจัดทำสถิติกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบข้อมูล
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:วิเคราะห์และบันทึกข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมและเผยแพร่สถิติกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3232

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3232

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1086

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.60

100 / 100
2
56.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **