ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) : 21000000-3224

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

93

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 93

นางปทิตตา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544 นางสาววรมณี ปทุมชัย โทร. 1511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยแบ่งเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี จำนวน 4 ระยะ ได้แก่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2571-2575) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันใกล้สิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) แล้ว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) และเพื่อให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนระดับชาติ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทเฉพาะด้าน และนโยบายรัฐบาล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) เป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับปรับปรุง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566 ในคราวเดียวกัน

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติรวมถึงนโยบายรัฐบาล 2. เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

เป็นการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผน ดังนี้ 1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) 2. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง 3. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-08-19)

93.00

19/08/2564 : 1. ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำลังดำเนินการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 3 ฉบับแก้ไข 2. กำลังดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อปรับแผนการดำเนินงานในงวดที่ 4 โดยปรับการสัมมนาผู้บริหาร จำนวน 400 คน เป็นแบบสัมมนาออนไลน์ ขยายระยะเวลาการดำเนินงานจาก 270 วัน เป็น 300 วัน และปรับลดงบประมาณในส่วนที่จัดประชุมแบบออนไลน์ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 3. จัดทำหนังสือเชิญสัมมนาผู้บริหาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-23)

90.00

23/07/2564 : 1. ที่ปรึกษาได้จัดสัมมนาร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 250 คน 2.ที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM 3.ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำลังดำเนินการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-23)

85.00

1. ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ปรับการจัดสัมมนาร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง และประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมแบบออนไลน์ 2. สัมมนาร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 400 คน 3. ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาเลขที่ 22-1-64 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ปรับกำหนดให้ที่ปรึกษาดำเนินการในงานงวดที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 205 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และส่งมอบงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-01)

80.00

01/06/2564 : กำลังดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และปรับลดงบประมาณในส่วนที่จัดประชุมแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-29)

70.00

29/04/2564 : ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 26 เม.ย. 64 ได้แก่ ร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับปรับปรุง จำนวน 5 ฉบับ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-15)

65.00

15/04/2564 : ที่ปรึกษาดำเนินงานตามสัญญาจ้าง งวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 7 ด้าน เป็นจำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 420 คนและเตรียมส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดวันที่ 27 เม.ย. 64 คือ ร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับปรับปรุง จำนวน 5 ฉบับ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-19)

60.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับมอบงานงวดที่ 1 และที่ปรึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในงวดที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ 22-1-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-01)

55.00

2/1/2021 : อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-12-29)

50.00

12/29/2020 : 1. ผอ.กยบ เห็นชอบจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0502/1634 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 2. ผอ.กยบ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 34/2564 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 3. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นข้อเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 25663 4. ผอ.กยบ อนุมัติสั่งจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0502/1778 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 56/2564 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 5. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เลขที่ 22-1-64 วันที่ 28 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-30)

30.00

30/11/2563 : ผอ.กยบ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ตามหนังสือที่ กท 0502/1569 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และอนุมัติใช้รายละเอียดข้อกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างทีปรึกษาโครงการฯ ตามหนังสือที่ กท 0502/1609 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาและดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานตามกำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:นำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทั้ง 3 ฉบับ เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ฉบับ โดยที่ปรึกษา และเผยแพร่ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบในการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3224

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3224

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1091

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **