ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กสศ) : 21000000-3217

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางจันทนา พัฒนวัชรกุล โทร. 1528

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ แต่เนื่องจากข้าราชการของกรุงเทพมหานครบางส่วนยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนประกอบกับข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งหรือมีการโยกย้ายไปหน่วยงานอื่น ทำให้ข้าราชการที่รับตำแหน่งทดแทน อาจไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้งานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และไม่มีความเข้าใจในการใช้งานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

21100100/21100100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่างๆ และทักษะการใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมทั้ง สามารถนำแนวคิดด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบไป - กลับ ณ สถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น เป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 50 คน 2) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร เป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-08-26)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-28)

100.00

28/06/2564 : รายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอ ผอ.สยป. เพื่อรับทราบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-06-21)

93.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างนำรายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอ ผอ.สยป.เพื่อโปรดทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-25)

90.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างนำรายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอ ผอ.สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-18)

90.00

18/05/2564 : อยู่ระหว่างนำรายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-22)

80.00

22/04/2564 : จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-31)

80.00

31/03/2564 : จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 และหลักสูตรประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-12)

40.00

12/03/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น รุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2 และอยู่ระหว่างฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 31/03/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 และหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร การประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-17)

35.00

17/02/2564 : อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่งฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น รุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2 และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-19)

25.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลลงนามในบันทึกแจ้งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเวียนหนังสือถึงหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-18)

25.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการฯ จาก ผอ.สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการขออนุมติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่อบรมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

10/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-17 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรายชื่อ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากร และเวียนแจ้งรายชื่อ
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3217

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3217

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1086

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.60

100 / 100
2
56.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **