ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหาร : 21000000-3211

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการระดับต่างๆ ของหน่วยงาน โดยต้องเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาระดับประเทศ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการปรับการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารแผนดังกล่าวให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงเป็นขั้นตอนสำคัญลำดับแรก โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครสามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องตามกรอบแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ดังนั้น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารแผนและหน่วยงานสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับทั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและยุทธศาสตร์ชาติ

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถบูรณาการงานด้านแผนกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 117 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 117 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-26)

10.00

26/08/2564 : ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงทวีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครต้องระดมทรัพยากรและบุคลากรเพื่อควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งผู้บริหารหน่วยงาน (กลุ่มเป้าหมายของการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร) เป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที อาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ รายละเอียดตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/8118 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงทวีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงทวีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-23)

55.00

23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึี่งเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องดำเนินการสั่งการต่างๆ ณ สถานที่ตั้ง ให้รวดเร็ว และทันท่วงที ทำให้การจัดการอบรมยังคงไม่สามารถกระทำการได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เกิดปัญหาสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรม โดยนำกลุ่มเป้าหมายมาอบรมตลอดทั้งวันได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

50.00

รายงานเดือนมิถุนายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ยังคงระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ส่งผลกระทบในการจัดการอบรมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริหารหร่วยงาน/ส่วนราชการต้องปฏฺบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง เพื่อสั่งการได้ทันท่วงที

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ยั

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-01)

40.00

01/06/2564 : เดือน 05/64 เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดอบรมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-04-23)

53.00

23/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 ทำให้มีการเลื่อนการจัดอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยได้รับอนุมัติกาารเลื่อนจัดการอบรม ตามหนังสือกยบ. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/0432 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 และมีหนังสือสยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/654 ลงวันที่ 9 มษายน 2564 แจ้งหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกทม.เลื่อนการอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดและรองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดงานและเป็นเกียรติเข้าร่วมงานอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-02-25)

38.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประธาน และวิทยากร ซึ่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้อนุมัติการดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซมหานาค กทม. และได้ดำเนินการติดต่อทางวิทยากรเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-26)

35.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2563 :การจัดการอบรมโครงการถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากเขณะนี้พบว่า มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่กท 0502/2325 ลว. 22 ธ.ค.63 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และมีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1784 ลว 21 ธ.ค. 63 เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-12-02)

26.00

02/12/2563 : ทดสอบรายงานความก้าวหน้า 26% ให้แสดงทุกหน้าโครงการ (สุริยา ทดสอบ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-11-23)

25.00

23/11/2563 : จัดทำคำสั่งสยป. ที่ 126/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3166/2563 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และได้รับการจัดสรรเงินงวดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างการรอเอกสารจากสำนักงบประมาณกทม. เพื่อยื่นเรื่องขอยืมเงิน ในส่วนของการขออนุมัติโครงการฯ ได้รับการอนุมัติโครงการฯ พร้อมจัดทำเอกสาร ง202 ส่งให้ฝ่ายการคลังเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ และผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-19 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-19 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานสถานที่ และวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำเอกสารประกอบการ การบรรยายโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-12-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-21 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-21 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1073

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหารแผนและการประเมินผลมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **