ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : 21000000-3210

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1550

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในหน่วยงาน

21030100/21030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุม 3 ครั้ง/ปี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1. จัดทำหนังสือเชิญ และประสานหน่วยงาน 2. จัดทำวาระการประชุม 3. จัดการประชุม 4. สรุปผลการประชุมและเวียนแจ้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-25)

60.00

25/08/2564 : ยังไม่มีประเด็นในการนำเข้าประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-23)

60.00

23/07/2564 : จัดทำหนังสือถึงกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสอบถามประเด็นที่ประสงค์จะนำเข้าหารือในที่ประชุมแนวดิ่ง และให้ส่งประเด็นมาภายในวันที่ 16 ก.ค. 64 ผลปรากฏว่าไม่มีกองใดที่ประสงค์จะนำประเด็นเข้าหารือ จึงขอเลื่อนการจัดประชุมแนวดิ่งออกไปจนกว่าจะมีประเด็นหารือ และเรียนแจ้งรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-22)

45.00

22/06/2564 : อยู่ระหว่างหาวาระการประชุม เพื่อวางแผนการจัดประชุม ครั้งที่ 2 (ยังไม่มีกำหนดการจัดประชุม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-05-25)

42.00

25/05/2564 : ยังไม่มีกำหนดการจัดประชุม ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-04-19)

42.00

19/04/2564 : ยังไม่มีกำหนดการประชุม ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-03-26)

42.00

26/03/2564 : เดิมทีกำหนดการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 แต่เกิดเหตุขัดข้อง จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุม ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-18)

35.00

18/01/2564 : จัดทำรายงานการประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 3/2563 และเวียนแจ้งเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-12-21)

33.00

21/12/2563 : จัดประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 3/63 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : มีการเลื่อนการประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-22)

2.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำปฏิทินการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 1
:33%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 2
:33%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 3
:34%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3210

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3210

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1086

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.60

100 / 100
2
56.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **