ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร : 21000000-3206

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1550

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานต้องมีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แต่ในบางครั้งบุคลากรมีการบรรจุใหม่ เปลี่ยนสายงาน หมุนเวียนบ่อยครั้ง และบางหน่วยงานก็ไม่มีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงมอบหมายให้ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักอยู่แล้วเป็นผู้ปฏิบัติงานแทน ทำให้การดำเนินการด้านแผนมีปัญหา และไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงมีการจัดตั้งเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้มีการปรึกษา ซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแผน

21030100/21030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดตั้งเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของกรุงเทพมหานครเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแผน และปัญหา 3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดตั้งเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของกรุงเทพมหานคร 1 เครือข่าย 2. ผลการวิเคราะห์และรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของกรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-25)

100.00

25/08/2564 : จัดทำหนังสือถึงป.กทม. และหัวหน้า สกก. เพื่อรายงานสรุปผลตามแบบสำรวจความคิดเห็นของเครือข่ายฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-23)

80.00

23/07/2564 : มีผู้เข้าร่วมเครือข่ายฯ ผ่านทาง Facebook Group เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 64) และมีสมาชิกเครือข่ายฯ ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของเครือข่ายฯ ผ่านทาง Google Forms จำนวน 24 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการนำผลสำรวจมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-22)

65.00

22/06/2564 : จัดตั้ง Facebook Group "เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร" เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับเครือข่ายฯ และเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของเครือข่ายฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-25)

40.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับวิธีการเข้าร่วมเครือข่ายและการแสดงความคิดเห็นของเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-19)

35.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานในกทม. ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมเครือข่ายฯ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก และแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ ผ่าน Google Forms

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-26)

30.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊คเป็นช่องทางการติดต่อของเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

25.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างหารือแนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : เตรียมการจัดประชุมเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดหาช่องทางสื่อสารระหว่างเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-23)

5.00

23/11/2563 : เตรียมการจัดตั้งเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-22)

2.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผน จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมระดมความคิดเห็น หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในการบริหารจัดการแผน
:35%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำข้อเสนอของเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของกรุงเทพมหานครนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:35%
เริ่มต้น :2021-03-29 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-29 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3206

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3206

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1082

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่มีการนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามข้อเสนอของเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **