ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน : 18000000-6650

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2565)

87

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 87

กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและฟื้นฟูย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยย่านที่หลากหลาย อาทิ ย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ย่านสถาบันราชการ ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ย่านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ย่านเหล่านี้เป็นพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของการพัฒนาเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ มรดกวัฒนธรรมที่ยังทรงคุณค่าทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ทำให้ย่านเมืองเก่าดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม มีความจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการ “กรุงเทพฯ 250” ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนา 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และ 100 ปี ประชาธิปไตยไทย ในปี พ.ศ. 2575 โดยกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบแนวทางการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเมืองในอนาคต ในการเชื่อมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านนำร่อง โดยคัดเลือกย่านกะดีจีน – คลองสาน เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ได้บูรณาการอนุรักษ์และฟื้นฟูในมิติสำคัญได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านพื้นที่สาธารณะร่วมของหลากวัฒนธรรม เพื่อให้ย่านกะดีจีน – คลองสาน สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตรสูง ในขณะที่ยังคงความสมดุลของอัตลักษณ์และความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องภายใต้ ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ดังนั้น สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จึงจะได้ นำโครงการดังกล่าวมาแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างปีงบประมาณ 2563 - 2564 เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำและการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน้ำกับพื้นที่ว่างสาธารณะริมน้ำ รองรับการใช้งานให้เป็นทั้งทางเดินและทางจักรยาน

18060000/18060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนและพื้นที่ต่อเนื่อง 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2022-11-07)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2022-09-26)

87.00

26/09/2565 : 1.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของโครงการฯ ความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ดำเนินการได้จริง ร้อยละ 34.62 ไม่รวมผลการดำเนินงานของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ TOB.439/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอขยายอายุสัญญางานก่อสร้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากพบปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้างฯ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างพิจารณาตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 182 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 และสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เลขที่ สวพ 15/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ข้อ 20 การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ TOB.439/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอขยายอายุสัญญางานก่อสร้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากพบปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้างฯ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างพิจารณาตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 182 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 และสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เลขที่ สวพ 15/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ข้อ 20 การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาตามสัญญา

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2022-08-23)

85.00

23/08/2565 : 1.ประชุมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2.ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานรายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของโครงการฯ (ความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ดำเนินการได้จริงร้อยละ 23.84)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2022-07-27)

85.00

27/07/2565 : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดเนื้องานก่อสร้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองที่ 43/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 2.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 3. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของโครงการฯ (ความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ดำเนินการได้จริง ร้อยละ 20.79 ไม่รวมผลการดำเนินงานของค่าใช้จ่ายพิเษศษตามข้อกำหนด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2022-06-27)

83.00

27/06/2565 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน (ความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ดำเนินการได้จริงร้อยละ 16.60 (ไม่รวมผลการดำเนินงานของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด))

** ปัญหาของโครงการ :1. บริษัท ทริโอ ไบร์ท จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ TOB.743/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 แจ้งปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจากปัจจุบันพบสถานการณ์น้ำขึ้นสูงท่วมทางเดิน บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานก่อสร้างได้ โดยผู้ควบคุมงานได้ติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานในอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมของแม่น้ำเจ้าพระยา 2. บริษัท ทริโอ ไบร์ท จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ TOB.023/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 แจ้งปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจาก มีสาธารณูปโภค (กล้อง cctv ตู้ควบคุม บ่อพัก และเสาไฟฟ้า) กีดขวางแนวการก่อสร้างฯ ซึ่งสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองอยู่ระหว่างประสานขอความอนุเคราะห์รื้อย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2022-05-26)

78.00

26/05/2565 : 1.บริษัท ทริโอ ไบร์ท จำกัด ได้มีหนังสือ TOB.229/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 ขอส่งงาน (งวดที่ 1) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พร้อมกันตรวจรับงาน ดังกล่าวแล้วเสร็จ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงาน (งวดที่ 1) 2. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่ายกะดีจีน (ความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ดำเนินการได้จริง ร้อยละ 13.82 (ไม่รวมผลการดำเนินงานของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2022-04-26)

73.00

1.มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตธนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อคิดเห็นของประชาชนพร้อมประสานขอความร่วมมือจากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและประธานชุมชนวัดกัลยาณ์ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/426 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 2.ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการรื้อ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2022-03-24)

68.00

24/03/2565 : 1.สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการเขตธนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อคิดเห็นของประชาชน พร้อมประสานขอความร่วมมือจากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและประธานชุมชนวัดกัลยาณ์ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/426 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 2.สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเห็นชอบขยายขอขบเขตพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างทางเดินริมน้ำจนถึงบริเวณชุมขนวัดกัลป์ยาณ์เพิ่มเติม ระยะทางประมาณ 50 เมตร รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/429 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 3.อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า ม้านั่ง ราวกันตก รื้อพื้นทางเดินเดิม ก่อสร้างรางระบายน้ำและกำแพงกันดิน ตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาของโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2022-02-24)

62.00

24/02/2565 : 1.ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและปิดล้อมพื้นที่ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว 2.ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการรื้อ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2022-01-27)

57.00

27/01/2565 : 1.ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และปิดล้อมพื้นที่ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว 2.ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานรื้อ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-12-28)

52.00

28/12/2564 : 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่1/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พร้อมผีรับจ้าง ได้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 3. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 4. ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและปิดล้อมพื้นที่ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-11-25)

46.00

25/11/2564 : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการเขตธนบุรี ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ประธานชุมชนวัดประยูรวงศ์ ประธานชุมชนกุฎีจีน และประธานชุมชนวัดกัลยาณ์ เพื่อแจ้งการปิดล้อมพื้นที่ชั่วคราวเพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1928 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และ กท 1705/1929 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-10-29)

41.00

29/10/2564 : 1. สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ลงนามในสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 1 กันยายน 2565 รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ สวพ.15/๒๕๖๔ 2. บริษัท ทริโอ ไบร์ท ได้มีหนังสือ ที่ TOB.643/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 ขอส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ และหนังสือ ที่ TOB.652/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 ขอส่งแผนผังบริหารและแต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้อนุมัติแผนการดำเนินงาน รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1656 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 3. สำนัการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1555 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่งสำนักผังเมืองถือว่าได้ส่งมอบพื้นที่ดำเนินงานให้ผู้รับจ้างแล้วในทันที นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 4. สำนัการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือแจ้งการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเทศกิจ สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน กรมทางหลวงชนบท สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดซางตาครู้สกุฎีจีน ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ชุมชนวัดประยูรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนวัดกัลยาณ์ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1603 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 และ กท 1705/1633 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 5. สำนัการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือแจ้งการดำเนินงานรื้อย้ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเทศกิจ สำนักงานเขตธนบุรี กรมทางหลวงชนบท วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดซางตาครู้สกุฎีจีน รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1698 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 และหนังสือที่ กท 1705/1702 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 6. บริษัท ทริโอ ไบร์ท ได้มีหนังสือ ที่ TOB. 681/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 ขออนุมัติใช้อีพ๊อกซี่สำหรับงานเจาะเสียบเหล็ก ซึ่งผู้อำนวยการสำนักผังเมืองได้อนุมัติใช้อีพ๊อกซี่สำหรับงานเจาะเสียบเหล็ก รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1730 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 7. บริษัท ทริโอ ไบร์ท ได้มีหนังสือ ที่ TOB.718/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ขอส่งรายงานการตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองโครงสร้าง เล่มที่ และหนังสือ ที่ TOB.730/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ขอส่งแผนการใช้พัสดุและเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย 8. บริษัท ทริโอ ไบร์ท ได้มีหนังสือ ที่ TOB.743/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 แจ้งปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจากปัจจุบันพบสถานการณ์น้ำขึ้นสูงท่วมทางเดิน บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินงานการตรวจสอบวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเดิมได้ 9. บริษัท ทริโอ ไบร์ท ได้มีหนังสือ ที่ TOB.747/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ขอส่งมอบสำนักงานชั่วคราว อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ งานก่อสร้างโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :บริษัท ทริโอ ไบร์ท ได้มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจากปัจจุบันพบสถานการณ์น้ำขึ้นสูงท่วมทางเดิน บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินงานการตรวจสอบวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเดิมได้ โดยผู้ควบคุมงานได้ติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานในอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมของแม่น้ำเจ้าพระยา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-6650

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-6650

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-830

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนตามผลการศึกษาการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน – คลองสาน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **