ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง : 18000000-6644

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักงานภูมิสารสนเทศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมืองได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารครั้งล่าสุดในปี ๒๕๔๙ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559พบว่า มีอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง และยังพบว่ามีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลขที่บ้าน ชื่อถนน ตรอก ซอยต่างๆ ใหม่ มากกว่า 35 เขต สำนักผังเมืองฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ปรับปรุง ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายทุกมาตราส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดทำผังเมืองรวมและวางผังเฉพาะ และหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ เป็นต้น ได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหลายราย มาขอรับบริการข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริการ และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้มีความถูกต้อง อนี่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ซึ่งกองสำรวจและแผนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากเหตุผลข้างต้น หากไม่ดำเนินโครงการฯ หรือดำเนินการล่าช้า ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย อาจเกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครได้ กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร

18030500/18030500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน โดยการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการผังเมือง เช่น การวางและจัดทำผังเมือง 2. ด้านการคลัง เช่น การจัดเก็บภาษีและรายได้ของกรุงเทพมหานคร 3. ด้านการจราจรและขนส่ง เช่น การวิเคราะห์และวางแผนการจราจร 4. ด้านการโยธา เช่น การควบคุมอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค แนวเขตที่ดินของรัฐ (One map) 5. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6. ด้านการระบายน้ำ เช่น การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สามารถใช้ข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเทคนิค LIDAR 7. ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ 8. ด้านวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลด้านวัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว และห้องสมุดประชาชน 9. ด้านอนามัย เช่น การควบคุม ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด พื้นที่ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขการระบาดของโรค การวางแผนในการจัดตั้งและให้บริการของศูนย์สาธารณสุข 10. ด้านการแพทย์ เช่น ระบบบริการการแพทย์ 11. ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น การวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย 12. ด้านการปกครองและทะเบียน การค้นหาหรือกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร ตึกแถว บ้านเรือน สถานประกอบการ สถานที่สำคัญต่างๆ ฯลฯ ที่ก่อสร้างแล้ว หรือที่จะขออนุญาตปลูกสร้าง 13. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถใช้ข้อมูลแผนที่สืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและข้อมูลมีคุณภาพ 14. กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ และมีความทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการเมืองที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบริการประชาชน 15. กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา 17 ความว่า ผังเมือง ประกอบด้วย (2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันสมัย 3.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 3.3 เพื่อบริการข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-30)

95.00

30/08/2564 : - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-30)

90.00

30/07/2564 : - คณะกรรมการฯ มีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 และรายงานผลการตรวจรับแล้ว ตามหนังสือ คกก. ที่ 9/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-29)

85.00

29/06/2564 : - ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-05-31)

79.00

31/05/2564 : - ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-28)

70.00

28/04/2564 : - ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯ ของคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน มี.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-30)

70.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2 โดยผู้รับจ้างเริ่มบินสำรวจทางอากาศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ขณะนี้ บินสำรวจแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2021-02-25)

61.00

25/02/2564 : - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมช. ทำการแทน) ให้ขยายระยะเวลาบินสำรวจทางอากาศฯ ออกไปอีก 180 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 - 27 มีนาคม 2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2 โดยผู้รับจ้างเริ่มบินสำรวจทางอากาศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ขณะนี้ บินสำรวจแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 67 แต่ต้องหยุดทำการบิน เนื่องจากมีนกชนปีกเครื่องบิน จึงต้องดำเนินการซ่อมแซม โดยต้องผ่านการรับรองอุปกรณ์จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ก่อนทำการบินถ่ายภาพต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ม.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2021-01-27)

61.00

1/27/2021 : - สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหนังสือที่ กท 1703/2040 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อการควบคุมและกำกับดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการ และส่งมาตรการฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้ว ให้กรมแผนที่ทหารเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 1703/4163 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการกองทัพไทย - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมช. ทำการแทน) ให้ขยายระยะเวลาบินสำรวจทางอากาศฯ ออกไปอีก 180 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 - 27 มีนาคม 2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - กรมแผนที่ทหารจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 - ผู้รับจ้างเริ่มบินสำรวจทางอากาศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :- โครงการนี้ ต้องได้รับการอนุญาตให้บินสำรวจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม - ข้อมูลโครงการจะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-12-28)

61.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ 1703/3151 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียนกรมแผนที่ทหาร ขอขยายระยะเวลาการบินสำรวจออกไปอีก 180 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมข่าวทหาร เพื่อเสนอสำนักปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไป - สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหนังสือที่ กท 1703/2040 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อการควบคุมและกำกับดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการ และส่งมาตรการฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้ว ให้กรมแผนที่ทหารเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 1703/4163 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการกองทัพไทย

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน พ.ย. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-11-30)

61.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ 1703/3151 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียนกรมแผนที่ทหาร ขอขยายระยะเวลาการบินสำรวจออกไปอีก 180 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมข่าวทหาร เพื่อเสนอสำนักปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไป - สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหนังสือที่ กท 1703/2040 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อการควบคุมและกำกับดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการ และส่งมาตรการฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้ว ให้กรมแผนที่ทหารเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 1703/4163 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการกองทัพไทย

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ต.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-11-27)

61.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-10-27)

61.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ 1703/3151 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียนกรมแผนที่ทหาร ขอขยายระยะเวลาการบินสำรวจออกไปอีก 180 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมข่าวทหาร เพื่อเสนอสำนักปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไป - สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหนังสือที่ กท 1703/2040 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อการควบคุมและกำกับดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการ และส่งมาตรการฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้ว ให้กรมแผนที่ทหารเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 1703/4163 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการกองทัพไทย

** ปัญหาของโครงการ :- โครงการนี้ ต้องได้รับการอนุญาตให้บินสำรวจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม - ข้อมูลโครงการจะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ 1-4 ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
:61%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามสัญญา - ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 2
:9%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามสัญญา - ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามสัญญา - ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 4
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามสัญญา - ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-6644

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-6644

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-826

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **