ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร : 18000000-2542

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวภัทราวดี โรจนสัมพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

18080000/18080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ การใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของสัญญาให้ใช้ที่ดิน เพื่อให้การต่อสัญญาให้ใช้พื้นที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ลดจำนวoการแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เป้าหมายของโครงการ

1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีเครื่องมือในการควบคุมดูแลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2. ลดการใช้กระดาษในการรายงานผลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของหน่วยงาน 3. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้รายงานการดูแลพื้นที่ตามสัญญาฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ผู้บริหารสามารถติดตามการดำเนินการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามสัญญาฯ ได้ทันที 5. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้จะคำนึงและปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาการให้อนุญาตใช้พื้นที่มากขึ้น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในการดูแลการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ - หน่วยงาน ของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้พื้นที่เข้าใช้งานระบบฯ - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการเข้าใช้งาน - รายงานต่ผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-27)

92.00

27/08/2564 : - อยู่ระหว่างเผยแพร่การใช้งานระบบฯ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้พื้นที่ เข้าใช้งานระนนฯ - อยู่ระหว่างตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการเข้าใช้งานระบบฯเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-27)

83.00

27/07/2564 : จัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผล การกำกับ ดูแล พร้อมทดสอบโปรแกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว -จัดทำโปรแกรมการใช้งาน (e-book) เพื่อการเรียนรู้ ใช้งานระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว -ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากปลัด กทม. และแจ้งหน่วยงานให้ใช้งานในระบบ พร้อมเผยแพร่การใช้งานระบบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 :โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใชัพื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับดูแล

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-24)

67.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับ ดูแล

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-29)

58.00

29/04/2564 : รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : โครงการนวัตกรรม - ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (19 มี.ค. 64) - รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.65 (2021-02-25)

41.65

25/02/2564 : 1.จัดทำหนังสือประสานสำนักงานภูมิสารสนเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 2. ผู้แทนสำนักงานภูมิสารสนเทศและกองนโยบายและแผนงานเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 3. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ประสานกองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line แจ้งผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ให้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานครผ่านการพิจารณา แต่หน่วยงานต้องปรับแก้ไขโครงการในส่วนของระยะเวลาการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน (ไม่น้อยกว่า 30 วัน) 4. สำนักงานภูมิสารสนเทศปรับแก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร และกองนโยบายและแผนงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งส่งโครงการที่ปรับแก้ไขให้สำนักงาน ก.ก. (23 กุมภาพันธ์ 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.32 (2021-01-27)

33.32

1/27/2021 : 1.ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4 2. ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4 3. จัดทำสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) 4. จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ชื่อโครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (แบบฟอร์ม 3) 5. จัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4) 6. จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 7. จัดส่งเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แบบฟอร์ม 1 - แบบฟอร์ม 4 พร้อมคลิปวิดีโอให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.99 (2020-12-24)

24.99

12/24/2020 : ทำหนังสือประสานทุกส่วนราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เชิญประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2020-11-25)

16.66

25/11/2563 : ค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค้นหา รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน และจัดทำแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ (แบบฟอร์ม 1)
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกความคิดเห็นจำนวน 1 ความคิดเห็นเพื่อนำมาจัดทำแบบสรุปผลการคัดเลือกฯ (แบบฟอร์ม 2)
:10%
เริ่มต้น :2021-01-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (แบบฟอร์ม 3)
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแบบฟอร์มนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) เพื่อเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา
:5%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำเสนอและปรับแก้โครงการฯ ตามมติคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว
:5%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินโครงการตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2021-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5)
:10%
เริ่มต้น :2021-06-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-16 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำแบบรายงานผลการสำรวจฯ เสนอผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2021-07-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2542

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2542

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-2005

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
49.98

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **