ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า : 18000000-2541

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

89

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 89

นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล (3036)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า รวมทั้งส่วนประกอบตกแต่งและงานอื่น ๆ ถือเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากรมศิลปากร ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รับมอบภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรับโอนภารกิจในการบำรุงและดูแลรักษาป้อมมหากาฬและปราการซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 แห่งที่ได้รับมาดำเนินการ ขณะที่ปัจจุบันพบว่า ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองมีสภาพทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว เนื่องจากการทรุด ตัวของโครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพที่ตั้ง ดังนั้น จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมทั้งโครงสร้างและสถาปัตยกรรมได้มีความสมบูรณ์และสง่างามดังเดิม

18060000/18060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า 2.เพื่อสำรวจความเสียหายของโบราณสถาน เพื่อจัดทำแผนการ ปรับปรุง ดูแล และรักษา 3.แผนแสนอขอจัดสรรงบประมาณในการดูแล และบำรุงรักษา โบราณสถานที่เสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2021-09-28)

89.00

28/09/2564 : - ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฬนาเมืองปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา จำนวน 833 วัน ตามหนังสือที่ กท 1701/1551 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 - แก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สวพ.9/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่1) สัญญาปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2021-08-24)

89.00

24/08/2564 : กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2021-07-23)

89.00

23/07/2564 : กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-06-28)

88.00

28/06/2564 : กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-05-27)

87.00

27/05/2564 : กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-04-26)

86.00

26/04/2564 : กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างพิจารณาขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากสิ้นสุดอุปสรรคแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-03-29)

85.00

29/03/2564 : กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างพิจารณาขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากสิ้นสุดอุปสรรคแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2021-02-25)

84.00

25/02/2564 : ดำเนินการตามสัญญา สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ส่งรายงานผลการศึกษาและแบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.33 (2021-01-27)

83.33

1/27/2021 : ดำเนินการตามสัญญา สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ส่งรายงานผลการศึกษาและแบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.50 (2020-12-28)

82.50

12/28/2020 : ดำเนินการตามสัญญา กรมศิลปากรมีหนังสือให้แก้ไขรายการสรุปรายละเอียดการซ่อมแซม และ สวพ. ได้แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากรอย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรับแก้ไขให้เป็นไปตามที่กรมศิลปากรแนะนำ ซึ่งผู้รับจ้างส่งรายงานฯดังกล่าวให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.66 (2020-11-26)

81.66

26/11/2563 : ดำเนินการตามสัญญา กรมศิลปากรมีหนังสือให้แก้ไขรายการสรุปรายละเอียดการซ่อมแซม และ สวพ. ได้แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากรอย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรับแก้ไขให้เป็นไปตามที่กรมศิลปากรแนะนำ ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งรายงานฯดังกล่าว ได้ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้องรับได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.83 (2020-10-30)

80.83

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากกรมศิลปากร และขอขยายระยะเวลาสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
:55%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา - ขอความเห็นชอบจากกรมศิลปากร - ขยายระยะเวลาสัญญา - ดำเนินการตามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2541

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2541

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-2004

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
82.50

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
87.50

100 / 100
4
89.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **