ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง : 18000000-2540

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุกัลญา เล็กเส็ง (3016)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ข้าราชการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง สถาปนิก นักวิชาการแผนที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ และนิติกร มีจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Conversation for Communication in City Planning) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เป็นการอบรมแบบไป - กลับ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน รวม 60 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2564 2. การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับงานผังเมือง (English Reading for City Planning) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เป็นการอบรมแบบไป - กลับ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 30 วัน รวม 90 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564

18080000/18080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานด้านผังเมือง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเยี่ยมชมแบบจำลองเมือง (Bangkok City Model) เป็นจำนวนมากทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญจำนวนหลายประเทศ โดยเฉพาะจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านผังเมือง ซึ่งบรรยายเนื้อหาสาระและความรู้ต่างๆ ด้านผังเมือง และการติดต่อประสานงาน จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางสำหรับการติดต่อสื่อสาร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างประเทศ 2. เพื่อให้ข้าราชการสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระความรู้ด้านผังเมืองภาคภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-27)

95.00

27/08/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค -19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ จึงทำให้ต้องเลื่อนจัดการฝึกอบรมจากเดือน มกราคม 2564 มาเป็นเดือน มีนาคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-07-27)

92.00

27/07/2564 : - อบรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2021-06-28)

84.00

28/06/2564 : 1 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ - หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Conversation For Communication in City Planning ) ดำเนินการฝึกอบรมผ่านระบบ ออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับงานผังเมือง (English Reading For City Planning) อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-05-24)

76.00

24/05/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง และหลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับงานผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-04-29)

68.00

29/04/2564 : ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 1,5,7-8,19-22,26-29 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ได้ขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจัดการฝึกอบรม online ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-29)

60.00

29/03/2564 : - พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง (15 มี.ค. 64) - ดำเนินการฝึกอบรม 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Conversation for Communication in City Planning) (15 มี.ค -2 มิ.ย 64) 2. หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Reading for City Planning) (16 มี.ค. – 13 ก.ค. 64) สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : จัดทำหนังสือขออนุติดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่คลี่คลายลง

** ปัญหาของโครงการ :ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง เป้าหมายตามแผนร้อยละ 50 ดำเนินการได้ ร้อยละ 30 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการฝึกอบรมฯ ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในสถาวะที่จะสามารถดำเนินโครงการฯ ได้โดยปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

1/27/2021 : 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลื่อนระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมืองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ ตามหนังสือสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ 1702/13 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 พร้อมสำเนาหนังสืออนุมัติฯ ส่งสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครทราบ เรียบร้อยแล้ว 2. ขอยกเลิกการยืมเงินใช้ในราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง จนกว่าสถานการณ์ฯ อยู่ในสภาวะที่จะสามารถดำเนินโครงการฯ ได้โดยปลอดภัยแล้ว จึงจะดำเนินการขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการฯ อีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ 1702/71 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง เป้าหมายตามแผนร้อยละ 40 ดำเนินการได้ ร้อยละ 30 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการฝึกอบรมฯ ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในสถาวะที่จะสามารถดำเนินโครงการฯ ได้โดยปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-24)

30.00

12/24/2020 : 1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทำหลักสูตรและเสนอวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ไปยังศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามหนังสือสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1702/2834 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 2. ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้อนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองนโยบายและแผนงาน ที่ กท 1702/634 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 3. จัดส่งสำเนาหนังสืออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ไปยังกองบัญชี สำนักการคลัง เพื่อดำเนินการต่อไป 4. เวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ และให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ไปยังทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ตามหนังสือกองนโยบายและแผนงาน ที่ กท 1702/570 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 2. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ รับ - ส่ง และเก็บรักษาเงินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3212/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 3. ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3213/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 4. จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ที่จะใช้สำหรับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : ประสานวิทยากรและจัดทำหนังสือขอรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการฝึกอบรม
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2540

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2540

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0830

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมืองเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
84.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **