ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร : 18000000-2539

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิชัย หล่อฉัตรนพคุณ (3038)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการวางผังเมืองและ กำหนดกรอบการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเป็นส่วนราชการภายใต้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ได้นำแผนและนโยบายมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดินควบคู่กับแผนผังแสดงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเมือง ผสานกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมกับพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และมีระบบคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18060000/18060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการศึกษากระบวนการ เทคนิค วิธีการจัดรูปที่ดินมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่และวิเคราะห์พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพในการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่าง ๆ 2. เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการดําเนินการโดยภาคเอกชนในการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสนับสนุนการดําเนินการโดยภาครัฐในการพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนผังแสดงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยผสานวิธีการจัดรูปที่ดินมาใชเปนเครื่องมือ 4. เพื่อประชุม/สัมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและกลไกการพัฒนาเมือง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

1. การศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๔ บริเวณ 2. การประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ อย่างน้อย ๒ ครั้ง 3. การเสนอแนะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ไม่น้อยกว่า ๑ บริเวณ 4.การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนดำเนินการพัฒนาเมือง ไม่น้อยกว่า ๑ บริเวณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-24)

100.00

24/08/2564 : 1.จัดทำผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาพื้นที่และการเปิดพื้นที่ทางเข้าออกพื้นที่ปิดล้อม 2.จัดทำเอกสารพื้นที่ศึกษาการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินตามถนนผังเมือง ฉ.4 (ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี บริเวณซอยเอกชัย 30 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-23)

85.00

23/07/2564 : - วางแผนการดำเนินโครงการ (ขั้นตอนที่ 3 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) - ตรวจสอบและติดต่อประสานเจ้าของที่ดินเพื่อสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน

** ปัญหาของโครงการ :ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่เหมาะสมที่จะจัดการประชุมเจ้าของที่ดินได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องใช้หลักเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-28)

85.00

28/06/2564 : - วางแผนการดำเนินโครงการ (ขั้นตอนที่ 3 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) - ตรวจสอบและติดต่อประสานเจ้าของที่ดินเพื่อสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-27)

80.00

27/05/2564 : - วางแผนแม่บทโครงการ (ขั้นตอนที่ 2 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) - จัดทำผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาพื้นที่ การเปิดพื้นที่ทางเข้าออกพื้นที่ปิดล้อมเชื่อต่อถนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-26)

65.00

26/04/2564 : - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน - วางแผนแม่บทโครงการ (ขั้นตอนที่ 2 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) - จัดทำผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาพื้นที่ การเปิดพื้นที่ทางเข้าออกพื้นที่ปิดล้อมเชื่อต่อถนน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่ได้รับงบประมาณ -เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-29)

35.00

29/03/2564 : ศึกษาข้อมูลพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานโครงการ (ขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของพื้นที่ศึกษา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่ได้รับงบประมาณ - เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-01-27)

16.00

1/27/2021 : ศึกษาข้อมูลพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานโครงการ (ขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) - สำรวจสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรในภาพรวมของที่พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่ได้รับงบประมาณ - เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-12-28)

13.00

12/28/2020 : ศึกษาข้อมูลพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานโครงการ (ขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) - สำรวจสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรในภาพรวมของที่พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่ได้รับงบประมาณ -เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ 2.ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่ได้รับงบประมาณ -เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : ศึกษาภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1. วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ 2. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เจ้าของที่ดินร้องขอ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่ได้รับงบประมาณ - เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษาข้อมูลพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน
:30%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:วางแผนแม่บทโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชุมเจ้าของที่ดิน
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2539

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2539

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-2003

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **