ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน : 18000000-2538

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิชัย หล่อฉัตรนพคุณ (3038)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการวางผังเมืองและกำหนด กรอบการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ได้นำแผนและนโยบายมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหาร จึงควรมีมาตราการพัฒนาที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบของกิจกรรม ในแต่ละพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างไม่เป็นระบบ ให้ไปตามศักยภาพ นโยบายและทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือและกลไกทางกฎหมาย โดยได้นำวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Land Readjustment) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเมืองรูปแบบหนึ่ง ที่มีมาตรการการพัฒนาที่เกิดประโยชน์และเป็นธรรมและสร้างมูลค่าให้ที่ดินทั้งหมดที่ร่วมโครงการ สามารถนำมาร่วมกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในทุกลักษณะและวิธีการตลอดจนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ทำให้ที่ดินทุกแปลงที่ได้รับประโชยน์จากการพัฒนาในโครงการต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนา จะเป็นการสละที่ดินบางส่วน (Land Contribution) เพื่อใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและสวน เป็นต้น และกันพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่จัดหาประโยชน์ (Reserved Land) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ เช่น ค่าถมดิน ค่าก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา และสวนสาธารณะ เป็นต้น หรือการร่วมหลังจากนั้นจะได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (Land Replotting) สามารถรวมหรือแบ่งแยกแปลงและปรับ ย้าย ทำให้รูปแปลงสวยงามและมีถนนผ่านทุกแปลง เกิดประสิทธิภาพในการพื้นที่ที่สมบูรณ์ เหมาะสม เกิดประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของที่ดินในโครงการร่วมกันรับประโยชน์และภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่คุ้มค่ากับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ด้วยใช้วิธีการจัดรูปที่ดินควบคู่กับแผนผังแสดงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเมือง ผสานกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาการจัดรูปที่ดิน ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง หลักการ แนวความคิด วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาที่ ด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมด้วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และมีระบบคมนาคมขนส่งกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18060000/18060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อศึกษาหามาตราการและแนวทางการดำเนินการงาน กระบวนการ เทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่ใช้ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบและวิธีการพัฒนาพื้นที่ วิธีการต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน ๒.๒ สร้างมาตรการและแนวการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และโอกาสในการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้ได้รับประโยชน์ ร่วมรับภาระและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ๒.๓ เพื่อใช้เป็นกลไกและเครื่องมือ ในดําเนินการพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับอำนาจและบทบาทของภาครัฐในฐานะผู้ดูและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินแสดงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่ด้วยการนี้

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวการส่งเสริมสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อใช้เป็นกลไกและเครื่องมือในการในการพัฒนาพื้นที่ ตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพรารชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยกำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย กำหนดสิทธิพิเศาเพื่อเป็นมาตราการจูงใจในการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดิน ดำเนินการและบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักงานเขต กำหนดรูปแบบและลักษณะระบบโครงข่ายถนนที่เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน โดยใช้หลักการการส่งเสริมภายมต้เงื่อนไข “ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย”เพื่อเป็นแนวทางและมาตราการการจัดสรรงบประมาณเป็นต่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่ดิน ก่อสร้างถนนหรือสวนสาธารณะในโครงการจัดรูปที่ดินที่ประชาชนสามเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ดังนี้ ๓..๑ การศึกษาและวิเคราะห์มาตรการและแนวทางการดำเนินการงาน แนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเวนคืน การจัดสรรที่ดิน การรวมตัวกันตัดถนน เพื่อหามาตรการและแนวทางการดำเนินการที่มีประสิทธิ ส่งเสริมการการพัฒนารูปแบบดังกล่าว ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการพัฒนานั้น ๓.๒ จัดทำมาตรการและแนวการส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นประโยชน์และประสิทธิภาพของการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ดำเนินการจัดทำร่างเอกสารรายงานมาตรการส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : 1.อยู่ระหว่างสรุปมาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ 2.อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลมาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในประเทศกับต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-23)

70.00

23/07/2564 : -อยู่ระหว่างสรุปมาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ -อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลมาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในประเทศกับต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-28)

60.00

28/06/2564 : - สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศของหน่วยงานต่างๆ - ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์มาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในประเทศ - จัดเตรียมร่างคำถามและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตราการที่เหมาะสมในการดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-27)

50.00

27/05/2564 : - สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศของหน่วยงานต่างๆ - ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์มาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในประเทศ - จัดเตรียมร่างคำถามและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตราการที่เหมาะสมในการดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-26)

40.00

26/04/2564 : - สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศของหน่วยงานต่างๆ - ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์มาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในประเทศ - จัดเตรียมร่างคำถามและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตราการที่เหมาะสมในการดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการจำเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

29/03/2564 : จัดเตรียมร่างคำถามและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : 1. สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ 2. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์มาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในประเทศ - ศึกษาตัวอย่างมาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดิน

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการจำเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

1/27/2021 : 1. วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน 2. รวบรวมเนื้อหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการจำเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

12/28/2020 : 1. ศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาสารบัญของรายงาน 2. รวบรวมเนื้อหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการจำเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาสารบัญของรายงาน 2. รวบรวมเนื้อหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการจำเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาสารบัญของรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการ จำเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมเพื่อเป็นแนวทางกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์มาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในประเทศ
:15%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์มาตรการและแนวทางส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในต่างประเทศ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปมาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดิน
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำมาตรการและแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดิน
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2538

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2538

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-2002

ตัวชี้วัด : ร้อยละการดำเนินการจัดทำมาตรการและแนวการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **