ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการถอดบทเรียนการจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร : 18000000-2537

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิชัย หล่อฉัตรนพคุณ (3038)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองได้ศึกษาวิเคาะห์ความเป็นไปได้ ให้สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาด้วยการจัดรูปที่่ดินแก่ประชาชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จัดทำพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการจัดรูปที่ดินทั้งที่ดำเนินการโดยรัฐ เอกชนผ่านขั้นตอนการดำเนินการกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งที่ประสบความสำเร็จและพบปัญหาอุปสรรคจึงเห็นควรทอดจัดทำการศึกษาถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินการพัฒนาด้วยจัดรูปที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาเพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ย่างยั่นยืน

18060000/18060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้การจัดรูปที่ดินเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร และในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่น การเคหะแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมโครงการที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน -เพื่อศึกษาถึง สภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสม รูปแบบ แนวความคิด ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการทำงานแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินต่างๆ ที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานคร -เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบ ความสำเร็จ ประโยชนที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของที่ดำเนินการโดยภาครัฐที่และภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ ศึกษาวิเคราะห์นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของกรุงเทพมหานครมาสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อหารูปแบบหรือโครงสร้างหน่วยงาน ที่เหมาะสมในดำเนินการจัดรูปดินเช่นสมาคม หรือกลุ่มเจ้าที่ดิน หรือนิติบุคคล - เพื่อได้แนวทางการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ - เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ที่มีองค์ประกอบ ของกลไกการพัฒนาทั้งในส่วนของที่ดำเนินการโดยภาครัฐที่และภาคเอกชน โดยเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : จัดทำร่างรายงานโครงการถอดบทเรียนการจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสรุปผลของโครงการ เช่น สรุปการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบการจัดตั้งสมาคม ข้อดีของนิติบุคคลในการจัดตั้งเป็นสมาคมจัดรูปที่ดิน ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะของการจัดรุปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการในอนาคต

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวขเองในโครงการได้ตามเป้าหมาย - บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และสอบถามผู้ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพฯ (สวนหลวง ร.9)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-23)

70.00

23/07/2564 : - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลผลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 - อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปกระบวนการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานทบทวนบทเรียนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-28)

60.00

28/06/2564 : - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 เช่น ผลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-27)

50.00

27/05/2564 : - กระบวนการงานในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ประสบความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 เช่น ผลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวขเองในโครงการได้ตามเป้าหมาย - บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และสอบถามผู้ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพฯ (สวนหลวง ร.9)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-26)

40.00

26/04/2564 : - ตรวจสอบสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร - ผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 (อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9

** ปัญหาของโครงการ :- บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และสอบถามผู้ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพฯ (สวนหลวง ร.9) - มีการทบทวนกลุ่มเป้าหมายข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาฯ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.เจ้าของที่ดินผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้แทน 2.สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 3. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ต้องการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเจิมข้อมูลผลการสัมภาษณ์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

29/03/2564 : 1. ตรวจสอบสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร 3. ผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9

** ปัญหาของโครงการ :1.บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และสอบถามผู้ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพฯ (สวนหลวง ร.9) 2.มีการทบทวนกลุ่มเป้าหมายข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาฯ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) เจ้าของที่ดินผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้แทน 2) สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 3) เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ต้องการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเจิมข้อมูลผลการสัมภาษณ์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : - ตรวจสอบสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร - วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร - ผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9

** ปัญหาของโครงการ :บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และสอบถามผู้ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพฯ (สวนหลวง ร.9)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-01-27)

8.00

1/27/2021 : - วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน - ตรวจสอบและสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และสอบถามผู้ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพฯ (สวนหลวง ร.9)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-28)

6.00

12/28/2020 : - วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน - ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และสอบถามผู้ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพฯ (สวนหลวง ร.9)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-11-26)

4.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดเนื้อหาสารบัญของรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และสอบถามผู้ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพฯ (สวนหลวง ร.9)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-28)

2.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดเนื้อหาสารบัญของรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีประสบการณ์ยังไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลทางเอกสาร และสอบถามผุ้ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพมหานคร(สวนหลวง ร.9)

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาโครงการพัฒนาที่ใช้การจัดรูปดินที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบสืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษาสภาพพื้นที่ เงื่อนไของค์ประกอบต่าง ๆ รูปแปลงที่ดิน โครงสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ประสบความสำเร็จ หรือเป็นปัญหาอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้
:50%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปกระบวนการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดิน
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานทบทวนบทเรียนผลการศึกษาการจัดรูปที่ดินที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2537

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2537

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละการดำเนินการทบทวนบทเรียนผลการศึกษาการจัดรูปที่ดินที่ผ่่านมาของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **