ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : 18000000-2536

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

จ่าสิบโทชัยพร โฉมศรี (3024)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18030500/18030500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายของโครงการ

รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2021-08-30)

97.00

30/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 ให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้มีหนังสือถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจ้งแอปพลิเคชั่นฐานข้อมูลเพลิงไหม้ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/1361 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล - ฐานข้อมูลที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-29)

70.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล - ฐานข้อมูลที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-31)

67.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ 1) รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 2) พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-04-28)

44.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเติมจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-30)

40.00

30/03/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) พร้อมจัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/478 ลงวันที่ 29 มีนาคม 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2021-02-25)

33.33

2/25/2021 : อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.67 (2021-01-27)

26.67

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นจำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.32 (2020-11-30)

13.32

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) 3. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 4. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.66 (2020-10-27)

6.66

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และ จัดทาแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (data catalog) 3. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 4. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นจำนวน 1 เรื่องมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2536

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2536

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **