ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร : 18000000-2535

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

จ่าสิบโทชัยพร โฉมศรี (3024)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีหน้าที่บริหารและบริการประชาชนภายในเขตพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศน์ก้าวขึ้นสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง คือ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายระดับต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร แต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งยังขาดความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง ด้านประชากร ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารและบูรณาการข้อมูลเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-information technology) รวมไปถึงดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน สำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สอดคล้องตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

18030500/18030500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และทักษะการใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับการวิเคราะห์และการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบไป - กลับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 94 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 90 คน ดังนี้ หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จำนวน 90 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คนต่อรุ่น ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 3 คนต่อรุ่น 2) วิทยากร จำนวน ๑ คนต่อรุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-08-31)

25.00

31/08/2564 : ได้รับอนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1703/643 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมฯ ได้ตามแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-07-30)

25.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างเลื่อนการฝึกอบรมฯ โดยยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน มิ.ย. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-06-29)

25.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างเลื่อนการฝึกอบรมฯ โดยยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน พ.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-05-31)

25.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างเลื่อนการดำเนินการฝึกอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-28)

25.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมฯ ออกไป โดยยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน มี.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-30)

25.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมฯ ออกไป โดยยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมฯ ออกไป โดยยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ม.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-27)

25.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

12/28/2020 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรม คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม ฯลฯ และคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 :- ประสานและขออนุมัติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากภาครัฐและเอกชน เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.50 (2020-10-28)

7.50

28/10/2563 : 1. ประสานขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการจัดฝึกอบรม 2. ประสานและขออนุมัติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากภาครัฐและเอกชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานและขออนุมัติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากภาครัฐและเอกชน
:5%
เริ่มต้น :2020-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรม คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม ฯลฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2021-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมและแบบประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:รวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
:5%
เริ่มต้น :2021-03-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-15 00:00:00
ขั้นตอน 12
:จัดทำรายงานประเมินผลการฝึกอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2021-03-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2535

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2535

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0847

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
25.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **