ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร : 18000000-2534

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

44

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 44

จ่าสิบโทชัยพร โฉมศรี (3024)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นองค์กรหลักด้านการวางและจัดทำผังเมือง เพื่อชี้นำการบริหารและพัฒนาเมืองไปสู่การปฏิบัติด้วยระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีภารกิจหลักในการวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง อนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถาน การบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง เพื่อการบริหารข้อมูลเมือง การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานภูมิสารสนเทศได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อ และคำอธิบาย ประกอบกับจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แต่โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการจัดหาและปรับปรุงข้อมูลเท่านั้น ประกอบกับข้อมูลที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีอยู่เป็นจำนวนมาก และหลายช่วงเวลา เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเมือง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบสารสนเทศที่รองรับการจัดการในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังขาดทรัพยากรด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่รองรับการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายที่จะเกิดขึ้น ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และบริการแก่หน่วยงานภายนอก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร โดยจัดหาทรัพยากรในการรองรับการให้บริการข้อมูลแผนที่และภาพถ่ายความละเอียดสูงที่ได้จากโครงการที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกำลังดำเนินการ สามารถให้บริการ การใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก รวมทั้งผู้ขอรับบริการข้อมูลอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลเมืองจากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อเป็นระบบข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองการบริหารจัดการมหานคร การบูรณาการ การให้บริการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18030500/18030500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารมหานคร การจัดทำและบริการข้อมูลเมือง สนับสนุนการดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง และการบริหารจัดการมหานคร การบูรณาการ การให้บริการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 เพื่อปรับปรุงทรัพยากรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้รองรับกับข้อมูลที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการอยู่

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) พร้อมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำหรับการจัดการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลต่อไปในอนาคตได้ในระยะยาว (Longevity)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-09-29)

44.00

29/09/2564 : - อนุมัติจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สวพ. 14/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 - อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-08-30)

43.00

30/08/2564 : - อนุมัติจ้าง และลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สวพ. 14/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-07-30)

37.00

30/07/2564 : - อนุมัติจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน มิ.ย. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-29)

30.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง (ประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2) กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :การกำหนด TOR มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการกำหนดร่างขอบเขตของงานดังกล่าว เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของงาน และเกิดประโยชน์ กับกรุงเทพมหานครสูงสุด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-31)

30.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-28)

25.00

28/04/2564 : - จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลางเรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานขอจ้างเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยลงประกาศฯ ในเว็บไซต์แล้ว ครบกำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ 29 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน มี.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-30)

10.00

30/03/2564 : - รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 - อยู่ระหว่างขอเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ก.พ. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : - รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 - อยู่ระหว่างขอเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ม.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-27)

10.00

1/27/2021 : - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/228 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 - เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 - อยู่ระหว่างขอเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :1. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอก จึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ 2. การกำหนด TOR มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ดังกล่าว เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของงาน และเกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครสูงสุด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-28)

9.00

12/28/2020 : - เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :1. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครจึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ 2. การกำหนด TOR มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และเกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครสูงสุด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-30)

8.00

30/11/2563 : 1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/228 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 3. อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ต.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครจึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาตามวิธี E-bidding
:20%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติซื้อ/จ้าง และลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1
:6%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2
:18%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3
:18%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย
:18%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2534

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2534

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
44.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **