ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน : 18000000-2532

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นางสาววิมลรัตน์ ศรีสุข (3024)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการวางผังและพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีหน้าที่ในการสำรวจ จัดเก็บ และบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรุงเทพมหานครให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่องานด้านการบริหารจัดการเมือง และให้บริการแก่ทุกหน่วยงาน ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานครดังกล่าว จำเป็นต้องเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลแปลงที่ดินจากกรมที่ดินในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

18030500/18030500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดินผ่านระบบเครือข่าย 2.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบเครือข่าย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทุกสำนักงานเขตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปใช้ในการเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง 2.3 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในการบริหารจัดการเมือง และการให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาระบบบริการข้อมูลที่ดิน พร้อมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินของกรมที่ดินกับระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวนแปลงที่ดินประมาณ 2,100,000 แปลง และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ สู่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-09-29)

85.00

29/09/2564 : - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 (หนังสือที่ LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และคณะ กรรมการฯ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ คกก. 4/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 - ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนการฝึกอบรมที่อยู่ในเนื้องานงวดสุดท้าย (กำหนดส่งมอบงาน 11 ตุลาคม 2564) เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ LO2108071 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยอนุมัติแก้ไขสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาฯ แก้ไขเพิ่มเติม - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-30)

70.00

30/08/2564 : - คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ คกก 2/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือที่ LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 - อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และดำเนินงานงวดสุดท้าย ซึ่งผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมที่อยู่ในเนื้องานงวดสุดท้าย เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ LO2108071 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 11 ตุลาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-07-30)

64.00

30/07/2564 : - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ LO2107065 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - อยู่ระหว่างการดำเนินการงานงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-29)

55.00

29/06/2564 : - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-05-31)

46.00

31/05/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-04-28)

44.00

28/04/2564 : - อนุมัติจ้าง และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน มี.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-30)

40.00

30/03/2564 :อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/58 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 - ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : - รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน ตามหนังสือที่ กท 1703/40 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ม.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-27)

10.00

1/27/2021 : - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 - เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือ คกก ที่ กท 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 - อยู่ระหว่างขอเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :1. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร (กรมที่ดิน) จึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ 2. การกำหนด TOR มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก และต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของงาน และเกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครสูงสุด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-28)

9.00

12/28/2020 : - เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :1. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกกรุงเทพ-มหานคร (กรมที่ดิน) จึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ 2. การกำหนด TOR มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และเกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครสูงสุด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-30)

8.00

30/11/2563 : 1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 3. อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ต.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาตามวิธี E-bidding
:20%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติซื้อ/จ้าง และลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1
:6%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2
:18%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3
:18%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย
:18%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2532

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2532

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0844

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
85.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **