ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน : 18000000-2530

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

36

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 36

นางสาวสุนิษา มีนรินทร์ (3036)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและฟื้นฟูย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยย่านที่หลากหลาย อาทิ ย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ย่านสถาบันราชการ ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ย่านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ย่านเหล่านี้เป็นพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของการพัฒนาเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ มรดกวัฒนธรรมที่ยังทรงคุณค่าทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ทำให้ย่านเมืองเก่าดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม มีความจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการ “กรุงเทพฯ 250” ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนา 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และ 100 ปี ประชาธิปไตยไทย ในปี พ.ศ. 2575 โดยกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบแนวทางการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเมืองในอนาคต ในการเชื่อมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านนำร่อง โดยคัดเลือกย่านกะดีจีน – คลองสาน เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ได้บูรณาการอนุรักษ์และฟื้นฟูในมิติสำคัญได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านพื้นที่สาธารณะร่วมของหลากวัฒนธรรม เพื่อให้ย่านกะดีจีน – คลองสาน สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตรสูง ในขณะที่ยังคงความสมดุลของอัตลักษณ์และความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องภายใต้ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ดังนั้น สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จึงจะได้ นำโครงการดังกล่าวมาแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างปีงบประมาณ 2563 - 2564 เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำและการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน้ำกับพื้นที่ว่างสาธารณะริมน้ำ รองรับการใช้งานให้เป็นทั้งทางเดินและทางจักรยาน

18060000/18060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนและพื้นที่ต่อเนื่อง 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุงทางเดินริมน้ำและลานริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกง ถึงใต้สะพานพระปกเกล้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-09-28)

36.00

28/09/2564 : สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ลงนามในสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 1 กันยายน 2565 รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ สวพ.15/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-08-24)

36.00

24/08/2564 : 1.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัมนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติจ้าง บริษัท ทริโอ ไบร์ท จำกัด เป็นเงิน 112,200,000.00 รายละเอียดตามหนังสือ กท 1305/3721 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯรายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ กท 1705/935 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ กท 1705/936 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณอุทธรณ์) กรมบัญชีกลางได้มีข้อวินิจฉัยว่าการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่างกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในครั้งนี้เป็นงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน และงานก่อสร้างด้งกล่าวมิได้มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคนิคเฉพาะ จึงต้องใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่ จึงต้องดำเนินการดังนี้ 1.ขอเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และยกเลิกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการฯ เพื่อแก้ไขเกณฑ์พิจารณาโดยใข้ราคาในการพิจารณา และทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 3. ดำเนินการจ้างโดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-07-23)

35.00

23/07/2564 : 1. สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 2. สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูมือง รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1197 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-06-28)

35.00

28/06/2564 : สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณอุทธรณ์) กรมบัญชีกลางได้มีข้อวินิจฉัยว่าการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่างกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในครั้งนี้เป็นงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน และงานก่อสร้างด้งกล่าวมิได้มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคนิคเฉพาะ จึงต้องใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่ จึงต้องดำเนินการดังนี้ 1.ขอเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และยกเลิกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการฯ เพื่อแก้ไขเกณฑ์พิจารณาโดยใข้ราคาในการพิจารณา และทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 3. ดำเนินการจ้างโดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-27)

35.00

27/05/2564 : - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ากรุงเทพมหานคร) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/698 ลว 11 พฤษภาคม 2564 - สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ดำเนินการประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19-24 พ.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณอุทธรณ์) กรมบัญชีกลางได้มีข้อวินิจฉัยว่าการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่างกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในครั้งนี้เป็นงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน และงานก่อสร้างด้งกล่าวมิได้มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคนิคเฉพาะ จึงต้องใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่ จึงต้องดำเนินการดังนี้ 1.ขอเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และยกเลิกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการฯ เพื่อแก้ไขเกณฑ์พิจารณาโดยใข้ราคาในการพิจารณา และทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 3. ดำเนินการจ้างโดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-04-26)

34.00

26/04/2564 : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนรายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.190/64 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 และให้ความเห็นชอบรูปแบบรายการ และราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนรายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.201 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณอุทธรณ์) กรมบัญชีกลางได้มีข้อวินิจฉัยว่าการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่างกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในครั้งนี้เป็นงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน และงานก่อสร้างด้งกล่าวมิได้มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคนิคเฉพาะ จึงต้องใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่ จึงต้องดำเนินการดังนี้ 1.ขอเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และยกเลิกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการฯ เพื่อแก้ไขเกณฑ์พิจารณาโดยใข้ราคาในการพิจารณา และทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 3. ดำเนินการจ้างโดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-03-29)

34.00

29/03/2564 : 1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/182 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณอุทธรณ์) กรมบัญชีกลางได้มีข้อวินิจฉัยว่าการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่างกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในครั้งนี้เป็นงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน และงานก่อสร้างด้งกล่าวมิได้มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคนิคเฉพาะ จึงต้องใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่ จึงต้องดำเนินการดังนี้ 1.ขอเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และยกเลิกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการฯ เพื่อแก้ไขเกณฑ์พิจารณาโดยใข้ราคาในการพิจารณา และทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 3. ดำเนินการจ้างโดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.50 (2021-02-25)

33.50

25/02/2564 : - คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัทวรวัฒน์ ดีไชน์ จำกัด ซึ่งมีความเห็นว่า การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้เป็นงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน และงานก่อสร้างดังกล่าวมิได้มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือเทคนิคเฉพาะ จึงต้องใช้เกณฑ์ราคาใน การพิจราณา ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้ยกเลิกการจัดซื้อจดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องตามมาตรา 119 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กค (กอร) 0405.5/2505 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 - สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/182 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณอุทธรณ์) กรมบัญชีกลางได้มีข้อวินิจฉัยว่าการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่างกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในครั้งนี้เป็นงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน และงานก่อสร้างด้งกล่าวมิได้มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคนิคเฉพาะ จึงต้องใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่ จึงต้องดำเนินการดังนี้ 1.ขอเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 และยกเลิกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการฯ เพื่อแก้ไขเกณฑ์พิจารณาโดยใข้ราคาในการพิจารณา และทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 3. ดำเนินการจ้างโดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-27)

33.00

1/27/2021 : - คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นต่างๆ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าวและได้รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/2146 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 - สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้ประสานไปยังกรมบัญชีกลางแล้วพบว่าอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปการประชุมการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.64)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด ได้อุทรณ์ผลการประกวดราคาฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นต่างฯซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 30-60 วัน จึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการลงนามในสัญญาได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-12-28)

33.00

12/28/2020 : สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้ประสานไปยังกรมบัญชีกลางแล้วพบว่าอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปการประชุมการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด ได้อุทรณ์ผลการประกวดราคาฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นต่างฯซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 30-60 วัน จึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการลงนามในสัญญาได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-11-26)

33.00

26/11/2563 : สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้ประสานไปยังกรมบัญชีกลางแล้วพบว่าอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปการประชุมการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-10-29)

33.00

29/10/2563 : - รายงานผลการพิจารณาฯ และขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือที่ 1705/1549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และหนังสือที่ กท 1305/4107 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ (บ. เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด)และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ กท 1705/1252 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 - บ. วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด ได้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาฯ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม อธ.2 ที่ WD 63/071 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 - คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว และได้รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/2146 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 - อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดและส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุมการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (เนื่องจากเป็นโครงการที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด ได้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประด็นต่างๆ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ใช้ระนะเวลาพิจารณาประมาณ 30-60 วัน จึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการลงนามในสัญญาได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการแล้ว)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-biddind) (ดำเนินการแล้ว)
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้างและลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2530

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2530

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0841

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนตามผลการศึกษาการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **