ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองและศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร : 18000000-2529

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ เมื่อมนุษย์และสัตว์หายใจเอาอากาศที่สกปรกมีฝุ่นละอองหมอกควันก๊าซต่างๆ ตลอดจนสารเป็นพิษเข้าไปในร่างกาย จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ โรคมะเร็งที่ปอด โรคหลอดเลือดแข็ง โรคหัวใจ ปอด มึนงง ไอเป็นเลือด เหล่านี้เป็นต้น อากาศเสียทำให้การเจริญเติบโตของพืชชะงักงัน เพราะอากาศเสียเป็นอันตรายต่อระบบหายใจของพืชโดยตรง ดังจะเห็นได้จากต้นไม้ที่ปลูกที่มีการจราจรหนาแน่น มักจะแคระแกร็นมีการเจริญเติบโตช้าหรืออาจตายไปเลย จึงเห็นควรศึกษาทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ช่วยลดผลกระทบของมลภาวะทางอากาศ 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนามาตรการที่้เหมาะสมในการจัดการฝุ่นละอองมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดทำรายงานผลการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ช่วยลดผลกระทบของมลภาวะทางอากาศ 2. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการฝุ่นละอองมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-27)

100.00

27/08/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ (รายงานผลการศึกษา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2021-07-25)

98.00

25/07/2564 : 1. วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 2. จัดทำรายงานผลการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :การประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทำให้การวิเคราะห์และจัดทำรายงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-06-26)

93.00

26/06/2564 : 1. วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 2. จัดทำรายงานผลการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :การประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทำให้การวิเคราะห์และจัดทำรายงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-05-24)

85.00

24/05/2564 : 1. วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-04-29)

78.00

29/04/2564 : 1.นำข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-03-24)

66.00

24/03/2564 : - ทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางผังเมืองและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ - นำข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.50 (2021-02-18)

51.50

2/18/2021 : -จัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร -ทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางผังเมืองและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ -เข้าร่วมประชุมหารือและขออนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานเขตปทุมวัน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และกรมโยธาธิการและผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-01-25)

41.00

25/01/2564 : - จัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร - ศึกษาและรวบรวมเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ - เข้าร่วมประชุมหารือและขออนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-12-23)

28.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร -ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ -จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเข้าหารือและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.50 (2020-11-25)

10.50

25/11/2563 : - จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร - ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.50 (2020-10-28)

4.50

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านสิ่งแวดล้อมที่้กี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและจัดเก็บข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมที่ช่วยลดผลกระทบ ทางอากาศ
:25%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการศึกษา
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงาน
:15%
เริ่มต้น :2021-04-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2529

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2529

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองและศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

95 / 100
2
66.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **