ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง : 18000000-2528

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา (3038)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ย่านตลาดน้อยเป็นย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ย่อมมีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานดำเนินการตามภารกิจของของตนเองภายในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสต์ให้เป็นที่จดจำไปสู่ชนรุ่นหลังต่อไป

18060000/18060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : - รวบรวมข้อสรุปแผนปฏิบัติ (Action Plan) แต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำหนังสือแผนปฏิบัติการและขอเชิญประชุม - จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom Meeting - จัดทำหนังสือรายงานปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-24)

95.00

24/08/2564 : 1.จัดทำหนังสือและประสานติดตามข้อเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือเลขที่ กท1705/ว916 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 2.ปรับปรุงและรวบรวมข้อสรุปแผนปฏิบัติการแต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-23)

90.00

23/07/2564 : - รวบรวมข้อสรุปแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำหนังสือและประสานติดตามข้อเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประชุมสรุปการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-28)

85.00

28/06/2564 : รวบรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในแต่ละด้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-27)

80.00

27/05/2564 : - จัดประชุมหารือคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2564 12 พ.ค. 2564 และ 14 พ.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2021-04-26)

74.00

26/04/2564 : - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 - ประสานงานและหารือหน่วยงานเพื่อร่วมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผ่านกลุ่มไลน์ (Application Line) เฉพาะด้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-29)

65.00

29/03/2564 : 1.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฯ และเชิญประชุม (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 456/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) 2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง 3.จัดทำร่างแผนแม่บทตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง 4.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโครงข่ายการสัญจร ด้านมรดกวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม 5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-25)

55.00

25/02/2564 : 1. จัดทำร่างผังแม่บทย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง 2. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 3. รวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการศึกษาที่ดำเนินการมาแล้ว 4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโครงข่ายการสัญจรด้านมรดกวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 5. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามหนังสือที่ กท 1705/84 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2564 โดยขณะนี้สำนักงานปลัดฯได้ส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งได้ประสานให้มีการแก้ไขแล้วคาดว่าจะได้รับคำสั่งแต่งตั้งฯ ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และจะดำเนินการจัดประชุมฯ ได้ในเดือนมีนาคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-01-27)

45.00

1/27/2021 : 1. จัดทำร่างผังแม่บทย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง 2. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 4. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ข้อ ๒ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ฯลฯ ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดฯ ได้ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-28)

40.00

12/28/2020 : 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย 3. แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย 4. ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5. สำรวจ ทบทวนผังแม่บทเดิม 6. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. นัดหารือร่วมกับสำนักการโยธา วันที่ 25 พ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขอรายชื่อคณะทำงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย คำสั่งสำนักการวางผังและพัฒนา ที่ 53/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 2. เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 30 กันยาายน 2563 3. ร่วมสำรวจพื้นที่ย่านตลาดน้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบูรณะ สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 4. จัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทบทวนและรวบรวมข้อมูลนโยบายแผนพัฒนาโครงการทีเกี่ยวข้องของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจทบทวนผังแม่บทย่าน(เดิม)เพื่อวิเคราะห์สังเคราห์ข้อมูปัจจุบันและนำไปสู่พัฒนาร่างผังแม่บท
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่าน
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ละด้าน - ด้านโครงข่ายการสัญจร(สนย./สจส./สวพ./สำนักงานเขต) - ด้านมรดกวัฒนธรรม (สวท./สพส./สวพ./สำนักงานเขต) - ด้านสิ่งแวดล้อม (สนน./สวล./สวพ./สำนักงานเขต)
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชุมสรุปการจัดทำแผนปฏิบัติการ( action plan)
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานสรุปผลกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2528

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2528

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0839

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **