ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง : 18000000-2527

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายยุทธนา โจมการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นกรอบชี้นำ การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลักดันผลการศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยนําผลการศึกษาฯ มาบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย ด้วยการจัดทำแผน ปฏิบัติการ (action plan) โดยกำหนดรายละเอียดของโครงการที่ต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบองค์รวมอย่างชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย

เป้าหมายของโครงการ

มีแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองฯ ระยะ 5 ปี เพื่อนําเข้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) แล้วเสร็จ และนําเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการที่จัดทำขึ้นของแต่ละหน่วยงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเฉพาะรายละเอียดโครงการซึ่งจะใช้จัดทำคําของบประมาณแล้วเสร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้) 1.นำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ 2.ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อใช้จัดทำคำของประมาณ ตามหนังสือที่ กท 1704/1392 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (ปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม 25 สิงหาคม 2564) 3.ส่งมอบแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดเพื่อใช้จัดทำคำของบประมาณตามหนังสือที่ กท 1704/1495 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-27)

90.00

27/08/2564 : 1.นำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ 2.เตรียมเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมายทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นเฉพาะที่จะใช้จัดทำคำของบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-25)

70.00

25/07/2564 : 1.จัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี 2.นำแผนปฏิบัติการ (action plan) เข้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) 3.เตรียมนำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-26)

50.00

26/06/2564 : เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-24)

30.00

24/05/2564 : 1. จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดโครงการ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาความสอกคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ 2. คณะทำงานอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-04-29)

18.00

29/04/2564 : จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดโครงการ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-03-25)

16.00

25/03/2564 : - ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนักงานเขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 - เข้าร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 - ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-02-22)

14.00

2/22/2021 : ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ในบริเวณจุดเชื่อมต่อโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีชมพู บริเวณริมคลองแสนแสบและคลองเจ๊ก บริเวณศูนย์ราชการและสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-26)

12.00

1/26/2021 : 1. ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3454/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสรุปชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียดผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 3. จัดเตรียมแผนประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3454/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 2.จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสรุปชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียดผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-27)

5.00

27/11/2563 : ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-28)

2.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรุปชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียด ผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการภายใต้แนวทางการบูรณาการและการทำงานร่วมกันตามกรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทุกหน่วยงานจัดทำขอบเขตรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบภารกิจของตนเอง ตามข้อ 3
:5%
เริ่มต้น :2021-03-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:คณะทำงานพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ และความร่วมมือ
:20%
เริ่มต้น :2021-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองฯ ระยะ 5 ปี เพื่อนำเข้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570)
:20%
เริ่มต้น :2021-06-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:นำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ
:20%
เริ่มต้น :2021-07-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อมอบหมาย ทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นเฉพาะที่จะใช้จัดทำคำของบประมาณต่อไป
:20%
เริ่มต้น :2021-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2527

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2527

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0832

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการกำหนดการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลการศึกษาฯ การพัฒนาในพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยสู่การปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **