ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) : 18000000-2526

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรพรรณ เทียนสุวรรณ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

การศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากที่ศึกษาในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการพัฒนาระบบรางของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ เป็นการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองกระชับ (Compact City) สร้างความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน (Job Housing Balance) ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งมีการคมนาคมขนส่งที่เป็นระบบสอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำมาปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 26/1 การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ในภายหลัง TOD หรือ Transit Oriented Development คือการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งโดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่จะพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่ง และส่งเสริมการเข้าสู่สถานีโดยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งเสริมการเดินทางโดยทางเท้าในเวลาประมาณ 5 นาที ในระยะรัศมีประมาณ 500 – 1000 เมตร มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งเพื่อสร้างทางเลือกแก่ประชาชนและเป็นการกระจายความเจริญของเมืองออกไปในทิศทางต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรนอกจากนี้ยังทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดปริมาณยานพาหนะ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ผังเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อประสานและมอบหมายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง นำแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ไปพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพและเพียงพอ โดยปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี และนำเสนอแผนปฏิบัติการต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อ ของบประมาณในปี 2565 อย่างน้อย 1 โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้) 1.นำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ 2.ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้จัดทำคำของบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 1704/1392 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (ปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564) 3.ส่งมอบแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้จัดทำคำของบประมาณ ตามหนังสือ ที่ กท 1704/1495 , กท 1704/1496 และ กท 1704/1497 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-27)

90.00

27/08/2564 : 1.นำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ 2.เตรียมเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมายทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นเฉพาะที่จะใช้จัดทำคำของบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-25)

70.00

25/07/2564 : 1.จัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี 2.นำแผนปฏิบัติการ (action plan) เข้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) 3.เตรียมนำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-26)

50.00

26/06/2564 : เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-24)

30.00

24/05/2564 : 1. จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดโครงการ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาความสอกคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ 2. คณะทำงานอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-04-29)

18.00

29/04/2564 : จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดโครงการ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-03-25)

16.00

25/03/2564 : -ลงสำรวจพื้นที่ 1. สถานีเตาปูนและสถานีบางขุนพรหม (1 มี.ค. 64) 2. สถานีประตูน้ำและสถานีลำสาลี (2 มี.ค. 64) -เข้าหารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) (18 มี.ค. 64) -เข้าร่วมหารือกับรองผู้อำนวยสำนักการระบายน้ำ (19 มี.ค 64)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-02-22)

14.00

2/22/2021 : - ลงสำรวจพื้นที่ สถานีวงเวียนใหญ่ (8 ก.พ.64) - ลงสำรวจพื้นที่ สถานีประตูน้ำ (15 ก.พ.64) - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 1) สำนักการจราจรและขนส่ง (10 ก.พ. 64) 2).สำนักงานเขตปทุมวัน (15 ก.พ. 64)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-26)

12.00

1/26/2021 : - ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร (คำสั่ง กทม. ที่ 3455/2563 ลว 4 ธ.ค.2563) - จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพื่อสรุปชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียดผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 - จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียดผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2563 และจัดเตรียมแผนประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร (คำสั่ง กทม. ที่ 3455/2563 ลว 4 ธ.ค.2563) - จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพื่อสรุปชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียดผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-27)

5.00

27/11/2563 :ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-28)

2.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรุปชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียด ผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการภายใต้แนวทางการบูรณาการและการทำงานร่วมกันตามกรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทุกหน่วยงานจัดทำขอบเขตรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบภารกิจของตนเอง ตามข้อ 3
:5%
เริ่มต้น :2021-03-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:คณะทำงานพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ และความร่วมมือ
:20%
เริ่มต้น :2021-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี เพื่อนำเข้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570)
:20%
เริ่มต้น :2021-06-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:นำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมรายละเอียดโครงการ ที่จัดทำขึ้นของแต่ละหน่วยงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ
:20%
เริ่มต้น :2021-07-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อมอบหมาย ทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการเฉพาะที่จะใช้จัดทำคำของบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2021-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2526

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2526

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0833

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาจากการศึกษารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **