ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร : 18000000-2525

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางผังพื้นที่ตะวันออก ตะวันตก และตอนกลาง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

การตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชน ในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคม ขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในพื้นที่ฝั่งตอนกลาง ตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักผังเมือง (19.5 วันทำการ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้) ไม่มีผู้ยื่นข้อหารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-26)

92.00

26/08/2564 : มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 1 ราย คือ ราย การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณริมถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง จากที่ดินประเภทสถาบันราชการ (สีน้ำเงิน) เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ำตาล) เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำพื้นที่ออกจัดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/1315 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-25)

83.00

25/07/2564 : ไม่มีผู้ยื่นหารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-29)

75.00

29/06/2564 : ไม่มีผู้ยื่นหารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-24)

67.00

24/05/2564 : ไม่มีผู้ยื่นหารือ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-29)

58.00

29/04/2564 : 29/04/2564 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 1 ราย คือ ราย องค์การคลังสินค้า ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลังสินค้า 2 ราษฎร์บูรณะ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเดิม เป็นสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นที่เหมาะสมและสามารถดำเนินการในภารกิจเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายของกระทรวงพาณิชย์และองค์การคลังสินค้าตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ.2498 ต่อไป ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/527 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-25)

50.00

25/03/2564 : ไม่มีผู้ยื่นข้อหารือ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.65 (2021-02-23)

41.65

2/23/2021 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีผู้ยื่นเรื่องข้อหารือ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.32 (2021-01-26)

33.32

1/26/2021 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 2 ราย คือ 1) ราย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ย.3 เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (สีม่วง) อ.1 ตามที่บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) เสนอเพื่อความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมของประเทศ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 2) ราย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนร่างผังเมืองรวมกรุเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) บริเวณแปลงที่ดินของบริษัท ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสเซมบลี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณ ย.8-19 เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (สีม่วง) อ.2 ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/106 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.99 (2020-12-25)

24.99

12/25/2020 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 1 ราย คือ รายกองควบคุมผังเมือง สอบถามแนวทางการพิจารณาแปลงที่ดินของบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริเวณถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น 2 ประเภท ว่าสามารถนำอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) และอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม(OSR) ของทั้งสองบริเวณมาคำนวณเป็นพื้นที่อาคารหลังเดียวกันได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติต่อไป ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/704 ลงวันที่2 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2020-11-25)

16.66

25/11/2563 : ตอบข้อหารือ จำนวน 7 ราย 1) ราย นางวิลาวัณย์ วิถีแมน ขอตรวจสอบแนวถนนโครงการสาย ข 36 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ว่าส่งผลกระทบต่อแปลงที่ดินหรือไม่ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/2482 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 (รวม 19.5 วันทำการ) 2) ราย สำนักอนามัย ขอความอนุเคราะห์ พิจารณากำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) เพื่อตั้งสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ให้เป็นไปตามสภาพปัจจุบันเพื่อรวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/2504 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (รวม 13 วันทำการ) 3) ราย สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะเช่าอาคารเพื่อจัดตั้งเป็นสถานธนานุบาลคลองเตย (แห่งใหม่) จึงสอบถามว่าอาคารดังกล่าวอยู่ในแนวแวนคืนที่ดินหรือโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตหรือไม่ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/2569 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (รวม 11 วันทำการ) 4) ราย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ขอติดตามผลการแสดงข้อคิดเห็นตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในขั้นตอนการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/2576 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (รวม 17 วันทำการ) 5) ราย บริษัท ทีเอ็มเอวัน จำกัด ขอติดตามผลการแสดงข้อคิดเห็นตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในขั้นตอนการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/2577 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (รวม 19 วันทำการ) 6) ราย บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ขอติดตามผลการแสดงข้อคิดเห็นตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในขั้นตอนการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/2578 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (รวม 17 วันทำการ) 7)ราย บริษัท ไอ จี เอส จำกัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/2601 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (รวม 13 วันทำการ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2020-10-28)

8.33

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มีผู้ยื่นหารือจำนวน 2 ราย คือ 1) ราย นายธนิก ยูถะสุนทร์ เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ โดยอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับชั้น 2) ราย กองควบคุมทางผังเมือง สอบถามการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยโครงการศุภาลัย ลอฟท์รัชดา-วงศ์สว่าง ขัดต่อวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ำตาล) ย.8 และ ล.2 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 หรือไม่ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1704/610 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งเรื่อง
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:.......................................
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:.........................................
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2525

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2525

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0831

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาขน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **