ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม : 18000000-2524

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ควบคุมการขยายตัว ของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง จึงเกิดโครงการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18070000/18070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็นระบบในการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กรณีการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่เข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือได้รับการร้องเรียนในพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

จำนวนการละเมิดปี 2564 รวม 6 เขต (เขตบางบอน เขตหนองจอก เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา) พบ 25 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 พบ 6 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางบอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ปัจจุบันสำนักงานเขตบางบอนแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 4 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 2 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทุ่งครุแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 6 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบันสำนักงานเขตหนองแขมแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564และ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พบ 7 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทวีวัฒนาแล้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - จำนวนการละเมิดปี 2564 รวม 6 เขต พบ 25 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-07-23)

86.00

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 3. จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนนและเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรม Google Eart เรียบร้อยแล้ว 4. ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่13 มกราคม 2564 พบ 6 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางบอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ปัจจุบันสำนักงานเขตบางบอนแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว 5. ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่าย ไม่เป็นไปตามกฎหมายจัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว 6.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 4 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 7. ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 2 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทุ่งครุแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 8. ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 6 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 9. ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564พบ 7 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งสำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-06-24)

79.00

24/06/2564 : - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดปรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางบอนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ปัจจุบันสำนักงานเขตบางบอนแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2464 - ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทุ่งครุแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-05-28)

72.00

- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางบอน ปัจจุบันสำนักงานเขตบางบอนแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ - ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-30)

65.00

- ออกสำรวจพื้นที่่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ - ออกสำรวจพื้นที่่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ - ออกสำรวจพื้นที่่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ - ออกสำรวจพื้นที่่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-03-30)

58.00

30/03/2564 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 2.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 3.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 4.ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 5.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 6.ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2021-02-22)

51.00

2/22/2021 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 2.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 3.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 4.ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 5.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 6.ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-01-28)

44.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ และเตรียมการออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก ในวันที่ 27 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-12-23)

37.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนน และเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรม google Eart เรียบร้อยแล้ว เตรียมการออกสำรวจในเดือนมกราคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-25)

30.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564แล้ว 2.จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบเรียบรอยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แล้ว 2.อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และมาตรการทางผังเมือง บริเวณพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2524

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2524

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0838

ตัวชี้วัด : จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย ราย (ไม่เพิ่มจากปี 2563) : 45

ผลงานที่ทำได้ ราย (ไม่เพิ่มจากปี 2563) : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย (ไม่เพิ่มจากปี 2563))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
25.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **