ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) : 18000000-2521

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

การศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากที่ศึกษาในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการพัฒนาระบบรางของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ เป็นการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองกระชับ (Compact City) สร้างความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน (Job Housing Balance) ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งมีการคมนาคมขนส่งที่เป็นระบบสอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำมาปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 26/1 การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ในภายหลัง TOD หรือ Transit Oriented Development คือการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งโดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่จะพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่ง และส่งเสริมการเข้าสู่สถานีโดยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งเสริมการเดินทางโดยทางเท้าในเวลาประมาณ 5 นาที ในระยะรัศมีประมาณ 500 – 1000 เมตร มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งเพื่อสร้างทางเลือกแก่ประชาชนและเป็นการกระจายความเจริญของเมืองออกไปในทิศทางต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรนอกจากนี้ยังทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดปริมาณยานพาหนะ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมเมือง หรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้เกิดความกระชับ (Compact) 2.เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use) 3.เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการ และมาตรการทางผังเมือง ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำผังแม่บท (Masterplan) แนวทางการออกแบบ (Design Guide line) มาตรการทางผังเมือง และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองกระชับ (Compact City) และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 บริเวณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-11-25)

100.00

25/11/2563 : -กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และขออนุเคราะห์จัดประชุมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 -ประชุมคณะทำงานเล่มร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และเตรียมการประชุมนำเสนอผลการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 -กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ นำเสนอร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจรับร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 -ประชุมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องพาราเดียม ฮอลล์ เอ ชั้น 10 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เขตราชเทวี -กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-10-28)

95.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.1 ลงนามในสัญญางานจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 1.2 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 2,350,000.- บาท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 1.3 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว เป็นเงิน 5,875,000.- บาท เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 1.4 พิจารณาขยายสัญญา 61 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 และลงนามบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 1.5 หารือแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างโครงการนำร่องจำนวน 2 โครงการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 1.6 หารือแผ่นพับ วีดิทัศน์ บอร์ดนิทรรศการ และการเตรียมการจัดประชุมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 และ 22 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:--------------------------------
:0%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2521

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2521

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **