ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง : 18000000-2520

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศิวพล สุวิทยาอนนท์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นกรอบชี้นำ การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนชานเมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ๒.เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

๑.จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-11-25)

100.00

25/11/2563 : -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 26 ตุลาคม 2563 -ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิล ไลน์ จำกัด เขตคันนายาว -ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-10-28)

95.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงนามสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 2. ขยายเวลาทำการตามสัญญา 50 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 3. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 15 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:--------------------------
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2520

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2520

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0829

ตัวชี้วัด : ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย ผังแม่บท : 1

ผลงานที่ทำได้ ผังแม่บท : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผังแม่บท)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

80 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **