ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการ ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม : 18000000-2519

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ควบคุมการขยายตัว ของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้มีการวางและจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางชี้นำการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เติบโตอย่างมีทิศทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสภาพการณ์ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง จึงเกิดโครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18070000/18070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็นระบบในการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กรณีการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่เข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือได้รับการร้องเรียนในพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

จำนวนการละเมิดปี 64 รวม 6 เขต (เขตบางแค เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตบางขุนเทียน เขตตลิ่งชัน และเขตลาดกระบัง) พบ 25 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 พบ 8 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางแคแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 พบ 4 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตคลองสามวาแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 พบ 1 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตมีนบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 2 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พบ 7 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พบ 3 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครและแจ้งสำนักงานเขตลาดกระบังแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - จำนวนการละเมิดปี 2564 รวม 6 เขต พบ 25 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-07-23)

86.00

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว 2. จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 3. จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนน และเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรม Google Eart เรียบร้อยแล้ว 4. ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 พบ 8 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางแคแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 5. ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 พบ 4 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตคลองสามวาแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 6. ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 พบ 1 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตมีนบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 7. ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 2 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 8. ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พบ 7 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งสำนักงานเขตตลิ่งชันดำเนินการ 9. ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 พบ 3 แห่ง จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครและแจ้งสำนักงานเขตลาดกระบังแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-06-24)

79.00

- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางแคแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตคลองสามวาแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตมีนบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2เมษายน 2564 - ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร - ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-05-28)

72.00

- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแคเมื่อวันที่20มกราคม2564จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางแคแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวาเมื่อวันที่27มกราคม2564จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตคลองสามวาแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขต มีนบุรี เมื่อวันที่27มกราคม2564จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขต มีนบุรีแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขต บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขต บางขุนเทียนแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ - ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-30)

65.00

- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันเสนอผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว - ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ - ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-03-30)

58.00

30/03/2564 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 2. ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 3. ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 4.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 5.ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 6.ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2021-02-22)

51.00

2/22/2021 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 2. ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 3. ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 4.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 5.ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-01-28)

44.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ และเตรียมการออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี ในวันที่ 27 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-12-23)

37.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนน และเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรมgoogle Eart เรียบร้อยแล้ว เตรียมการออกสำรวจในเดือนมกราคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-25)

30.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564แล้ว 2.จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบเรียบรอยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 2.อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และมาตรการทางผังเมือง บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
: เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2519

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2519

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0836

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการควบคุมการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **