ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 18000000-2517

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์ โทร.3011

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

18010000/18010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส ของสำนักผังเมืองได้ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-09-21)

15.00

21/09/2564 : -งบประมาณหลังปรับโอน 122,052,250.-บาท -ยอดเบิกจ่าย 18,440,408.57 บาท ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-08-27)

12.00

27/08/2564 : - งบประมาณหลังปรับโอน 122,034,850.-บาท - ยอดเบิกจ่าย 12,741,811.39 บาท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-25)

10.00

25/07/2564 : การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 122,034,850.-บาท - ยอดเบิกจ่าย 12,741,811.39 บาท ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-06-28)

9.00

28/06/2564 : -งบประมาณหลังปรับโอน 121,147,350.-บาท - ยอดเบิกจ่าย 11,234219.61 บาท ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2021-05-28)

6.00

28/05/2564 : -งบประมาณหลังปรับโอน 121,964,550.-บาท - ยอดเบิกจ่าย 7,165,019.42 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-04-28)

5.00

28/04/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 121,964.550.-บาท ยอดเบิกจ่าย 6,430,519.47.-บาท ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2021-03-29)

4.00

29/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 121,964.550.-บาท ยอดเบิกจ่าย 3,596,871.81.-บาท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.87 (2021-02-24)

1.87

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 121,964,550.-บาท ยอดเบิกจ่าย 2,281,032.96.-บาท ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.48 (2021-01-29)

1.48

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 121,966,650.-บาท ยอดเบิกจ่าย 1,810,995.86.-บาท ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-12-28)

1.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน- งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 121,921,600 .-บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,173,248.61.- บาท ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 (0.96%)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-11-26)

1.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน- งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 121,741,100 .-บาท เบิกจ่ายแล้ว 514,557.40.- บาท ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (0.42%)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 121741100 .-บาท เบิกจ่ายแล้ว 159,280.- บาท ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2517

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2517

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0837

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.77

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
15.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **