ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนเป้าหมาย : 18000000-2516

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งการกำหนด แนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ควบคุมการขยายตัว ของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้มีการวางและจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางชี้นำการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เติบโตอย่างมีทิศทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสภาพการณ์ในปัจจุบัน เมืองได้มีการขยายตัวตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองตามริมถนนเป้าหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง จึงเกิดโครงการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนเป้าหมาย เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมถนนเป้าหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18070000/18070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการทางผังเมือง บริเวณริมถนนเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และมาตรการทางผังเมือง บริเวณถนนเป้าหมาย 1 สาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-26)

100.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เขตหนองจอก เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2021-02-22)

51.00

2/22/2021 : ออกสำรวจถนนเพชรอุทัย ถนนเพชรพระราม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-01-26)

44.00

1/26/2021 : ออกสำรวจถนนเพชรอุทัย ถนนเพชรพระราม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ นำเรียนผูอำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-12-23)

37.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกสำรวจถนนเพชรอุทัย,ถนนเพชรพระราม เมื่อวันที่2ธันวาคม 2563 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-25)

30.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564แล้ว 2.จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบเรียบรอยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 2.อยู่ระหว่าจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: จัดทำคำสั่งติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการทางผังเมือง บริเวณริมถนนเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
: สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2516

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2516

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0835

ตัวชี้วัด : ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมาย ซึ่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
37.00

95 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **