ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) : 18000000-2514

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

87

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 87

ส่วนผังเมืองรวม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับครั้งแรกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งเป็นผังเมืองรวมที่วางและจัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จากนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองให้เป็นผู้วางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒) นับเป็นผังเมืองรวมฉบับแรกที่ดำเนินการโดยหน่วยงานท้องถิ่น จนมาถึงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) มีผลใช้บังคับโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๖ กำหนดไว้ สำนักผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับมา ๓ ปีแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินผลผังเมืองรวม ซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมือง โครงการพัฒนาของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ก่อสร้างขึ้นหลายสายและหลายโครงการมีการขยายสายทางเพิ่มมากขึ้นกว่าที่แผนงานเดิมเคยกำหนด รวมทั้งมีโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนเกิดขึ้นในหลายบริเวณ ตลอดจนมีการขยายตัวของกิจกรรมโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งการใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ผ่านมามาตรการที่ใช้บังคับส่วนใหญ่มีลักษณะการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Control) ซึ่งจัดเป็นมาตรการเชิงลบ (Negative measure) เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเมืองสามารถบรรลุผลโดยสมบูรณ์มากขึ้น ย่อมต้องอาศัยมาตรการทางด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ได้แก่ มาตรการเชิงบวก (Positive measure) และมาตรการสร้างความเป็นธรรม (Corrective measure) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พร้อมกับการปรับปรุงมาตรการทาง ผังเมืองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บังคับผังเมืองรวมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้น -ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 1.แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาฯ/ขออนุมัติปรับปรุงผัง 2.สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 3.วางและจัดทำร่างผังเมืองรวม/ประชาชนให้ข้อคิดเห็น 4.คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นขอบร่างผังเมืองรวม 5.ปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 6.ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมหลังประชุมประชาชน 7.คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นชอบร่างผังเมืองรวม 8.กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม 9.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม 10.ปิดประกาศ 90 วัน /ประชาชนยื่นคำร้อง 11.คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.พิจารณาคำร้อง 12.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาคำร้อง 13.กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาคำร้อง 14.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผลพิจารณาคำร้อง 15.เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ 16.เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภากรุงเทพมหานครพิจารณา (3 วาระ) 17.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในข้อบัญญัติฯ 18.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หมายเหตุ การดำเนินการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563 คือ ขั้นตอนเตรียมการและประชาสัมพันธ์เพื่่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องระหว่างขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน และเตรียมการและสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนภาคการเมือง เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการในการยื่นคำร้อง

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและแนวทางปฏิบัติในการนำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of development rights) และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned unit development) มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ๒. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่และมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อนำมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์ เพื่อนำมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ๔. เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

เป้าหมายของโครงการ

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ที่มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐ และความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นไปตามหลักวิชาการด้านผังเมือง เป็นผังเมืองรวมที่สามารถชี้นำการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-09-27)

87.00

27/09/2564 : 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินการดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด เนื้องาน แล้ว ตามคำสั่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด เนื้องานโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (จ้างที่ปรึกษาเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 (3) ประชุมคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดเนื้องานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้ทราบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 (2) อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :- มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 แทนพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานเดิมที่กำหนด - สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด - คณะกรรมการผังเมืองมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องย้อนกลับไปดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนด และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบถึงแนวทางการดำเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-08-27)

87.00

1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินการดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด เนื้องาน (3) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผู้สั่งจ้างทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดเนื้องาน 2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้ทราบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 (2) อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :- มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 แทนพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานเดิมที่กำหนด - สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-08-26)

87.00

** ปัญหาของโครงการ : - มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 แทนพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานเดิมที่กำหนด - สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-07-25)

87.00

25/07/2564 : 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินการดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด เนื้องาน (3) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผู้สั่งจ้างทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดเนื้องาน 2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้ทราบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 (2) อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ : - มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 แทนพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานเดิมที่กำหนด - สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-06-26)

87.00

26/06/2564 : 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินการดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด เนื้องาน (3) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผู้สั่งจ้างทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดเนื้องาน 2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้ทราบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 (2) อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :- มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 แทนพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานเดิมที่กำหนด - สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-05-24)

87.00

24/05/2564 : 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินการดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) อยู่ระหว่างการประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อทราบรายละเอียดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 กำหนด (2) อยู่ระหว่างเตรียมจัดละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :- ราชกิจจานุเบกษาประกาศ "พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งการดำเนินการตาม พรบ.ดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน - สถานการณ์ Cocid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-04-29)

87.00

29/04/2564 : การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ 1.คณะกรรมการผังเมืองมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้ “ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณากำหนดแนวทางและดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 กำหนดไว้ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานแจ้งแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ให้กรุงเทพมหานครทราบต่อไป” 2.อยู่ระหว่างการประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อทราบรายละเอียดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 กำหนด 3.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งการดำเนินการตาม พรบ.ดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน -สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-03-25)

83.00

25/03/2564 : การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) คณะกรรมการผังเมืองมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้ “ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณากำหนดแนวทางและดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานแจ้ง แนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้กรุงเทพมหานครทราบต่อไป” (2) อยู่ระหว่างการประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อทราบรายละเอียดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนด (3) คณะทำงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนผังและรายการประกอบแผนผังของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :- ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจา-นุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งการดำเนินการตาม พรบ. ดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน - สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.40 (2021-02-22)

86.40

2/22/2021 : กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย 4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินงานดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) รอมติคณะกรรมการผังเมือง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 (2) คณะทำงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนผังและรายการประกอบแผนผังของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :- ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจา-นุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งการดำเนินการตาม พรบ. ดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอมติจากคณะกรรมการผังเมือง - สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.40 (2021-01-26)

86.40

1/26/2021 : กิจกรรมที่ 1 - 3 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย 4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินงานดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3) อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) รอมติคณะกรรมการผังเมือง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 (2) คณะทำงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนผังและรายการประกอบแผนผังของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :- ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจา-นุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งการดำเนินการตาม พรบ. ดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอมติจากคณะกรรมการผังเมือง - สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.40 (2020-12-25)

86.40

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) รอมติคณะกรรมการ ผังเมือง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 (2) คณะทำงานของสำนัก การวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ ร่างแผนผังและรายการประกอบแผนผังของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค - ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งการดำเนินการตาม พรบ. ดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอมติจากคณะกรรมการผังเมือง - สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.40 (2020-11-25)

86.40

25/11/2563 :การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563พร้อมเวียนแจ้งคณะกรรมการ (2) รอมติคณะกรรมการผังเมือง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.40 (2020-10-28)

86.40

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินงานดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3) อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (2) รอมติคณะกรรมการ ผังเมือง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.40 (2020-10-27)

86.40

2020-10-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องระหว่างขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน
:1%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมการและจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการในการยื่นคำร้อง
:2%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน
:2%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การรวบรวมคำร้อง จัดทำความเห็นเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
:2%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2514

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2514

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0826

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 92.7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
86.40

95 / 100
2
87.00

100 / 100
3
87.00

100 / 100
4
87.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **