ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง : 18000000-2415

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุริยัณห์ แก้วเพิ่ม (3026)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมืองได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารครั้งล่าสุดในปี ๒๕๔๙ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559พบว่า มีอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง และยังพบว่ามีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลขที่บ้าน ชื่อถนน ตรอก ซอยต่างๆ ใหม่ มากกว่า 35 เขต สำนักผังเมืองฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ปรับปรุง ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายทุกมาตราส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดทำผังเมืองรวมและวางผังเฉพาะ และหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ เป็นต้น ได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหลายราย มาขอรับบริการข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริการ และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้มีความถูกต้อง อนี่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ซึ่งกองสำรวจและแผนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากเหตุผลข้างต้น หากไม่ดำเนินโครงการฯ หรือดำเนินการล่าช้า ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย อาจเกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครได้ กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร

18030300/18030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะว่าจ้างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโครงการที่ว่าจ้างนี้จะต้องมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และระดับชั้นความสูง ๒.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 จากแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ในกลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานและถ่ายโอนข้อมูลเชิงบรรยายที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ไปสู่กลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ๒.๓ เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะทำการปรับปรุง พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย และจัดทำชุดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest)

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันสมัย 3.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 3.3 เพื่อบริการข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.50 (2018-09-27)

92.50

27/9/2561 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/754 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/1696 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้างได้

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้างได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.50 (2018-09-18)

92.50

18/9/2561 : อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/1696 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561 ขณะนี้ ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้างได้

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้างได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.50 (2018-08-30)

92.50

30/8/2561 : - รป.กทม. (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) ปฏิบัติราชการแทน ป.กทม. ได้โปรดเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาฯ ที่ 1/2561 ลว. 16 ก.ค. 61 และอนุมัติให้ดำเนินการจ้าง บ. จีไอเอส จำกัด พร้อมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1305/4861 ลว. 20 ส.ค. 61 ที่ สนค.เสนอ - จัดทำและตรวจร่างสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/1696 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2018-07-26)

75.00

26/7/2561 : - อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอ ป.กทม. เพื่อโปรดทราบ ตามหนังสือที่ 1/2561 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2561 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/1696 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.50 (2018-06-26)

62.50

26/6/2561 : - อยู่ระหว่างลงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑ ต่อ ๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ซึ่งจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านระบบฯ ในวันที่ 3 ก.ค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.50 (2018-05-31)

62.50

31/5/2561 : - ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1701/637 ลงวันที่ 12 มี.ค. 61 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 - อยู่ระหว่างลงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑ ต่อ ๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.50 (2018-04-26)

37.50

26/4/2561 : อยู่ระหว่างปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา เรื่องขอเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1701/637 ลงวันที่ 12 มี.ค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณา จึงทำให้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.50 (2018-03-27)

37.50

27/3/2561 : อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1701/637 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.50 (2018-02-28)

37.50

28/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.50 (2018-01-31)

37.50

31/1/2561 : ขอเห็นชอบ TOR และ ราคากลางเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-12-27)

10.00

27/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการ TOR กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด TOR ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อจัดทำราคากลางต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :- มีภารกิจอื่นแทรกซ้อน อาจทำให้ล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2017-11-29)

8.33

29/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการ TOR กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด TOR ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อจัดทำราคากลางต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2017-10-30)

8.33

30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมโครงการฯ - ขออนุมัติโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการ - กำหนด TOR และกำหนดราคากลาง - ขอเห็นขอบ TOR และราคากลาง - จัดทำประกาศประกอบการจ้างด้วยวิธีประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการหาผู้รับจ้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างฯ ด้วยวิธีประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
:15%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้างและลงนามในสัญญา - ขออนุมัติจ้าง และแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน - จัดทำและตรวจร่างสัญญาจ้าง - ลงนามในสัญญาจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการตามสัญญา - ตรวจสอบ ส่งมอบงานตามสัญญา - รายงานผลการตรวจรับ
:60%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0732

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
37.50

100 / 100
3
62.50

100 / 100
4
92.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **